ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเทียบเป้าหมาย


2561|
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมติ ครม.
ไตรมาส เป้าหมาย ผลการเบิกจ่าย
มติ ครม. มติ กรม DOC
ไตรมาสที่ 1 30.29 % 33 % 27.23 % 24.57 %
ไตรมาสที่ 2 52.29 % 58 % 61.49 % 56.74 %
ไตรมาสที่ 3 74.29 % 83 % 86.24 % 70.02 %
ไตรมาสที่ 4 96 % 99 % 100.00 % 0.00 %

สรุปสถานะการจัดทำแผนปฏิบัติการรายหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 มิ.ย. 2561 : 15:06

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน จำนวน
โครงการ
จำนวนกิจกรรม % ความก้าวหน้า
ในการดำเนินงาน
จำนวน
เงินที่ได้รับ
จำนวน
เงินที่ใช้ไป
ร้อยละ
การใช้เงิน
ทั้งหมด ดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 สถานะ
รวมทั้งหมด 676 2,791 1,600 57.33 % 482,286,376.20 337,676,928.38 24.57 56.74 70.02 -  
ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม 9 27 21 77.78 % 4,840,000.00 4,104,949.00 31.45 61.80 84.81 -  
กองคลัง 5 5 1 20.00 % 2,595,934.00 2,173,814.66 45.90 67.88 83.74 -  
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 6 38 29 76.32 % 5,062,633.00 4,206,660.00 33.38 82.87 83.09 -  
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 25 164 112 68.29 % 19,137,205.00 15,777,985.30 38.20 68.62 82.45 -  
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 7 14 13 92.86 % 3,228,233.00 2,635,907.82 31.06 61.20 81.65 -  
กองแผนงาน 15 54 25 46.30 % 4,446,668.00 3,629,656.90 27.11 61.57 81.63 -  
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 41 133 45 33.83 % 24,526,629.50 19,472,925.93 32.05 67.43 79.40 -  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 6 48 29 60.42 % 1,720,000.00 1,328,803.89 26.39 68.24 77.26 -  
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 10 57 44 77.19 % 9,376,000.00 7,171,384.96 16.94 57.36 76.49 -  
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 34 120 37 30.83 % 19,129,316.00 14,475,027.49 21.35 66.27 75.67 -  
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 27 74 53 71.62 % 17,746,040.00 13,394,633.32 31.18 54.10 75.48 -  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 31 126 74 58.73 % 21,798,816.00 16,210,184.12 30.52 61.54 74.36 -  
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 7 112 62 55.36 % 13,402,330.00 9,757,121.43 29.46 58.22 72.80 -  
สำนักทันตสาธารณสุข 13 85 49 57.65 % 26,839,400.00 19,391,476.26 21.36 51.28 72.25 -  
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 45 142 66 46.48 % 18,926,781.00 13,646,535.03 33.01 62.90 72.10 -  
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 23 95 46 48.42 % 16,633,460.00 11,917,284.40 17.55 62.16 71.65 -  
สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน 3 19 18 94.74 % 1,520,380.00 1,084,771.95 14.61 57.70 71.35 -  
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 32 76 22 28.95 % 16,453,740.00 11,630,638.45 21.48 54.38 70.69 -  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 35 136 115 84.56 % 64,740,048.70 44,999,888.70 13.86 46.43 69.51 -  
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 28 105 47 44.76 % 9,988,365.00 6,933,554.22 40.38 62.87 69.42 -  
กองการเจ้าหน้าที่ 6 20 11 55.00 % 11,150,800.00 7,727,485.77 36.48 69.30 69.30 -  
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 12 41 24 58.54 % 15,162,380.00 10,468,821.00 15.52 54.29 69.04 -  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 4 19 12 63.16 % 1,827,600.00 1,235,057.05 32.80 59.83 67.58 -  
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 61 126 77 61.11 % 19,456,677.00 13,135,386.71 27.50 51.81 67.51 -  
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 38 182 115 63.19 % 14,320,880.00 9,640,697.53 25.35 47.00 67.32 -  
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 13 70 50 71.43 % 3,580,478.00 2,408,636.01 31.09 58.12 67.27 -  
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 22 109 68 62.39 % 17,881,540.00 11,691,306.12 14.18 53.22 65.38 -  
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 13 109 57 52.29 % 5,672,335.00 3,659,880.68 18.22 59.10 64.52 -  
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรมอนามัย 2 15 13 86.67 % 2,282,200.00 1,461,747.19 12.29 39.89 64.05 -  
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 41 141 61 43.26 % 24,859,027.00 15,779,019.23 29.45 63.44 63.47 -  
สำนักงานเลขานุการกรม 11 28 21 75.00 % 4,070,500.00 2,527,276.46 17.86 53.72 62.09 -  
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 7 7 6 85.71 % 3,886,880.00 2,387,486.66 20.43 61.42 61.42 -  
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 6 23 14 60.87 % 6,292,000.00 3,764,450.03 20.20 49.75 59.83 -  
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 5 52 23 44.23 % 5,252,600.00 3,098,364.00 21.34 58.74 58.99 -  
สำนักโภชนาการ 15 105 65 61.90 % 21,994,200.00 12,861,093.50 25.54 51.94 58.47 -  
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 9 59 35 59.32 % 5,134,000.00 2,929,363.29 13.60 49.22 57.06 -  
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 2 34 23 67.65 % 15,697,000.00 8,143,893.74 22.82 45.50 51.88 -  
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 7 21 17 80.95 % 1,653,300.00 813,759.58 42.12 44.82 49.22 -