ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเทียบเป้าหมาย


2562|
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมติ ครม.
ไตรมาส เป้าหมาย ผลการเบิกจ่าย
มติ ครม. มติ กรม DOC
ไตรมาสที่ 1 0 % 0 % 16.82 % 25.72 %
ไตรมาสที่ 2 0 % 0 % 30.41 % 33.31 %
ไตรมาสที่ 3 0 % 0 % 38.62 % 0.00 %
ไตรมาสที่ 4 0 % 0 % 45.32 % 0.00 %

สรุปสถานะการจัดทำแผนปฏิบัติการรายหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 15 ก.พ. 2562 : 15:28

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน จำนวน
โครงการ
จำนวน
เงินที่ได้รับ
จำนวน
เงินที่ใช้ไป
ร้อยละ
การใช้เงิน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 สถานะ
รวมทั้งหมด 596 421,713,416.04 140,471,944.21 25.72 33.31 - -  
กองการเจ้าหน้าที่ 4 10,722,900.00 5,908,716.26 30.43 55.10 - -  
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 4 2,634,502.00 1,376,987.55 52.27 52.27 - -  
กองแผนงาน 8 3,792,400.00 1,942,428.81 26.25 51.22 - -  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 5 1,850,000.00 921,887.83 35.63 49.83 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 33 14,763,330.00 7,278,418.21 28.73 49.30 - -  
กองคลัง 6 2,429,900.00 1,180,597.33 28.77 48.59 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 30 23,197,420.00 10,859,608.25 26.83 46.81 - -  
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 30 14,019,282.00 6,029,867.26 27.80 43.01 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 26 14,543,379.00 6,207,927.91 35.72 42.69 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 27 14,435,205.00 5,929,059.00 33.00 41.07 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 28 17,425,915.00 7,030,076.83 23.30 40.34 - -  
สำนักทันตสาธารณสุข 17 25,773,600.00 10,236,275.37 27.82 39.72 - -  
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 6 8,514,000.00 3,193,307.00 37.51 37.51 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 24 18,716,905.00 6,873,619.00 19.74 36.72 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 29 16,753,675.00 5,852,599.07 22.68 34.93 - -  
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 3 2,739,560.00 927,888.42 28.37 33.87 - -  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 20 33,694,300.00 11,232,292.28 33.34 33.34 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 44 18,661,928.00 6,202,478.02 24.89 33.24 - -  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 4 1,597,700.00 529,028.53 33.11 33.11 - -  
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 15 8,249,360.00 2,690,613.48 31.78 32.62 - -  
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 10 15,101,200.00 4,925,340.00 32.62 32.62 - -  
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 15 3,184,204.00 1,000,404.00 31.35 31.42 - -  
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8 5,157,300.00 1,527,432.24 21.49 29.62 - -  
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 5 1,806,800.00 532,038.97 28.32 29.45 - -  
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 15 9,853,440.00 2,727,598.65 16.12 27.68 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 34 17,428,363.00 4,668,429.36 26.79 26.79 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 27 14,052,463.00 3,717,598.63 23.56 26.46 - -  
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 13 8,404,000.00 2,156,525.66 25.66 25.66 - -  
สำนักโภชนาการ 16 20,421,700.04 4,878,153.88 23.89 23.89 - -  
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 8 3,300,490.00 762,912.95 20.98 23.12 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 23 16,612,690.00 3,221,385.20 19.39 19.39 - -  
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 5 21,338,040.00 3,988,365.17 18.26 18.69 - -  
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 25 14,030,365.00 2,461,621.00 14.03 17.43 - -  
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 9 6,645,800.00 1,139,446.00 17.15 17.15 - -  
สำนักงานเลขานุการกรม 5 3,464,700.00 266,255.34 7.68 7.68 - -  
สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน 3 1,236,000.00 94,760.75 7.67 7.67 - -  
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 12 5,160,600.00 0.00 0.00 0.00 - -  
[10.100.1.52]