ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเทียบเป้าหมาย


2561|
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมติ ครม.
ไตรมาส เป้าหมาย ผลการเบิกจ่าย
มติ ครม. มติ กรม DOC
ไตรมาสที่ 1 30.29 % 33 % 25.50 % 23.60 %
ไตรมาสที่ 2 52.29 % 58 % 57.36 % 54.54 %
ไตรมาสที่ 3 74.29 % 83 % 83.41 % 79.38 %
ไตรมาสที่ 4 96 % 99 % 100.00 % 89.15 %

สรุปสถานะการจัดทำแผนปฏิบัติการรายหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 ส.ค. 2561 : 08:54

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน จำนวน
โครงการ
จำนวนกิจกรรม % ความก้าวหน้า
ในการดำเนินงาน
จำนวน
เงินที่ได้รับ
จำนวน
เงินที่ใช้ไป
ร้อยละ
การใช้เงิน
ทั้งหมด ดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 สถานะ
รวมทั้งหมด 727 2,921 2,052 70.25 % 502,040,877.08 447,547,325.74 23.60 54.54 79.38 89.15  
สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน 4 23 23 100.00 % 1,620,380.00 1,588,595.70 13.71 54.14 81.13 98.04  
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 10 61 50 81.97 % 9,696,000.00 9,422,384.92 16.38 55.01 85.23 97.18  
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 5 52 28 53.85 % 5,252,600.00 5,071,848.00 21.34 63.42 83.55 96.56  
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 28 98 85 86.73 % 10,782,335.00 10,400,017.75 37.33 58.08 81.83 96.45  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 35 144 121 84.03 % 23,552,373.00 22,709,170.03 28.24 56.99 82.25 96.42  
กองแผนงาน 19 58 26 44.83 % 6,193,668.00 5,970,506.60 19.46 44.49 69.67 96.40  
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 7 21 17 80.95 % 1,601,300.00 1,537,465.88 43.49 46.28 79.94 96.01  
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 66 132 117 88.64 % 20,532,347.98 19,467,472.16 26.06 49.09 78.05 94.81  
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 31 75 58 77.33 % 16,704,383.00 15,807,285.19 33.91 59.71 90.70 94.63  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 39 144 133 92.36 % 65,220,566.70 61,594,478.70 13.24 43.54 79.81 94.44  
สำนักโภชนาการ 15 105 73 69.52 % 20,043,221.00 18,837,989.62 28.01 57.04 91.48 93.99  
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 14 78 65 83.33 % 4,130,478.00 3,867,006.13 26.95 50.53 80.51 93.62  
กองคลัง 6 6 1 16.67 % 3,114,476.00 2,906,081.27 38.26 56.58 90.21 93.31  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 6 48 33 68.75 % 1,720,000.00 1,600,903.32 26.16 68.24 86.35 93.08  
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 14 113 74 65.49 % 6,470,515.00 6,004,185.79 14.53 53.02 77.06 92.79  
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 44 108 37 34.26 % 18,002,040.00 16,440,967.53 21.27 54.77 78.01 91.33  
สำนักทันตสาธารณสุข 13 86 60 69.77 % 26,539,400.00 24,120,580.26 21.61 51.87 78.60 90.89  
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 43 134 93 69.40 % 27,168,527.00 24,687,054.26 26.89 58.43 82.96 90.87  
สำนักงานเลขานุการกรม 11 28 21 75.00 % 4,070,500.00 3,694,484.83 18.22 54.20 77.17 90.76  
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 22 109 81 74.31 % 17,881,540.00 16,117,446.05 14.18 52.68 84.50 90.13  
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 34 120 58 48.33 % 19,144,548.00 17,244,204.63 21.33 66.15 88.30 90.07  
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 8 37 32 86.49 % 6,808,081.00 5,982,157.00 24.83 61.88 83.95 87.87  
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 8 15 13 86.67 % 3,743,233.00 3,286,966.29 26.78 52.27 78.85 87.81  
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 7 127 88 69.29 % 16,942,329.40 14,829,473.43 23.30 45.76 72.49 87.53  
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 48 147 95 64.63 % 20,554,889.00 17,958,319.12 29.95 57.39 72.97 87.37  
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 25 164 117 71.34 % 19,137,205.00 16,538,191.79 37.49 69.13 84.92 86.42  
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 38 202 159 78.71 % 14,327,380.00 12,280,997.09 25.26 47.48 71.73 85.72  
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรมอนามัย 2 15 14 93.33 % 2,122,200.00 1,805,786.59 13.21 42.89 75.76 85.09  
กองการเจ้าหน้าที่ 7 23 12 52.17 % 11,650,800.00 9,835,959.37 34.91 64.16 81.85 84.42  
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 12 41 34 82.93 % 15,162,380.00 12,734,845.00 14.87 54.95 82.32 83.99  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 4 18 14 77.78 % 1,821,600.00 1,515,559.60 32.91 60.58 80.52 83.20  
ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม 11 30 26 86.67 % 5,775,000.00 4,755,947.98 26.36 51.79 69.75 82.35  
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 41 134 47 35.07 % 24,431,366.00 19,627,502.93 32.17 67.69 79.92 80.34  
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 7 7 7 100.00 % 3,949,880.00 3,096,651.80 20.10 60.44 78.40 78.40  
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 2 37 30 81.08 % 15,697,000.00 11,993,798.91 24.90 47.67 55.61 76.41  
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 9 27 23 85.19 % 8,750,000.00 6,534,302.53 14.53 35.79 62.29 74.68  
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 23 95 49 51.58 % 16,592,335.00 11,998,774.40 17.59 62.33 72.21 72.32  
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 9 59 38 64.41 % 5,134,000.00 3,681,963.29 13.60 49.22 70.08 71.72