สถิติการเข้าใช้งาน

สถิติการเข้าใช้งานจำแนกรายปีงบประมาณ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 มี.ค. 2564 : 12:59
ปีงบประมาณ จำนวนการเข้าใช้งาน
2560 16,678
2561 45,148
2562 50,789
2563 87,868
2564 77,502

สถิติการเข้าใช้งานจำแนกรายหน่วยงาน

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 มี.ค. 2564 : 12:59
หน่วนงาน จำนวนการเข้าใช้งาน
กองแผนงาน 17,622
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 14,951
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 13,973
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 13,877
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 12,959
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 12,913
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 11,864
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 11,214
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 11,042
สำนักโภชนาการ 10,197
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 10,123
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 9,507
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 8,898
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 7,903
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 7,562
กองการเจ้าหน้าที่ 7,340
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 6,724
สำนักทันตสาธารณสุข 6,388
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 5,850
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 5,818
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 5,515
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 5,128
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5,088
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 5,058
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 5,054
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 4,909
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 4,717
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 4,593
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 4,553
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 3,912
สำนักงานเลขานุการกรม 3,865
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 3,713
กลุ่มตรวจสอบภายใน 3,642
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 3,541
กองคลัง 2,634
กองกฎหมาย 2,609
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 2,478
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 142
สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน 109