สถิติการเข้าใช้งาน

สถิติการเข้าใช้งานจำแนกรายปีงบประมาณ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 มี.ค. 2564 : 12:59
ปีงบประมาณ จำนวนการเข้าใช้งาน
2560 17,884
2561 47,796
2562 52,166
2563 89,086
2564 45,555

สถิติการเข้าใช้งานจำแนกรายหน่วยงาน

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 มี.ค. 2564 : 12:59
หน่วนงาน จำนวนการเข้าใช้งาน
กองแผนงาน 16,243
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 13,320
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 13,285
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 11,721
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 11,622
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 10,511
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 10,133
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 9,938
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 9,705
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 9,663
สำนักโภชนาการ 9,292
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 8,767
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 8,596
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 8,158
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 7,500
กองการเจ้าหน้าที่ 6,867
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 6,207
สำนักทันตสาธารณสุข 5,783
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 5,770
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5,453
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 5,355
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 5,311
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 4,983
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 4,775
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 4,528
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 4,320
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 4,280
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 3,986
สำนักงานเลขานุการกรม 3,909
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 3,821
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 3,498
กลุ่มตรวจสอบภายใน 3,386
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 3,253
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 3,176
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 2,767
กองคลัง 2,496
สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน 109