สถิติการเข้าใช้งาน

สถิติการเข้าใช้งานจำแนกรายปีงบประมาณ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 มี.ค. 2564 : 12:59
ปีงบประมาณ จำนวนการเข้าใช้งาน
2560 16,678
2561 45,148
2562 50,789
2563 87,868
2564 92,736
2565 36,045

สถิติการเข้าใช้งานจำแนกรายหน่วยงาน หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 มี.ค. 2564 : 12:59
หน่วนงาน จำนวนการเข้าใช้งาน
กองแผนงาน 19,533
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 17,207
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 17,163
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 16,477
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 15,261
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 14,888
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 14,147
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 13,884
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 13,413
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 12,018
สำนักโภชนาการ 11,678
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 11,051
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 10,147
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 9,387
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 9,278
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 9,102
กองการเจ้าหน้าที่ 8,355
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 7,998
สำนักทันตสาธารณสุข 7,518
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 6,771
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 6,641
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 6,498
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6,408
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 6,227
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 5,974
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 5,874
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 5,866
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 5,624
กองกฎหมาย 5,540
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 5,325
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 4,569
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 4,149
กลุ่มตรวจสอบภายใน 4,018
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 3,763
กองคลัง 3,305
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 2,014
สำนักงานเลขานุการกรม 1,944
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 142
สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน 109