สถิติการเข้าใช้งาน

สถิติการเข้าใช้งานจำแนกรายปีงบประมาณ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 มี.ค. 2564 : 12:59
ปีงบประมาณ จำนวนการเข้าใช้งาน
2560 16,678
2561 45,148
2562 50,789
2563 87,868
2564 92,736
2565 29,186

สถิติการเข้าใช้งานจำแนกรายหน่วยงาน หน่วยงาน สำนักอนามัยผู้สูงอายุ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 มี.ค. 2564 : 12:59
หน่วนงาน จำนวนการเข้าใช้งาน
กองแผนงาน 19,286
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 16,848
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 16,678
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 16,086
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 14,856
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 14,741
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 13,611
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 13,499
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 12,932
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 11,771
สำนักโภชนาการ 11,479
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 10,862
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 9,867
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 9,311
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 9,177
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 9,030
กองการเจ้าหน้าที่ 8,202
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 7,831
สำนักทันตสาธารณสุข 7,444
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 6,608
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 6,561
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 6,279
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6,241
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 6,005
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 5,814
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 5,781
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 5,768
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 5,498
กองกฎหมาย 5,435
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 5,301
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 4,543
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 4,080
กลุ่มตรวจสอบภายใน 3,961
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 3,615
กองคลัง 3,241
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 2,014
สำนักงานเลขานุการกรม 1,898
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 142
สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน 109