สถิติการเข้าใช้งาน

สถิติการเข้าใช้งานจำแนกรายปีงบประมาณ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 มี.ค. 2564 : 12:59
ปีงบประมาณ จำนวนการเข้าใช้งาน
2560 16,678
2561 45,148
2562 50,789
2563 87,868
2564 81,685

สถิติการเข้าใช้งานจำแนกรายหน่วยงาน หน่วยงาน กองแผนงาน

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 มี.ค. 2564 : 12:59
หน่วนงาน จำนวนการเข้าใช้งาน
กองแผนงาน 17,814
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 15,139
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 14,124
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 14,094
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 13,200
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 13,080
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 12,026
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 11,329
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 11,216
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 10,351
สำนักโภชนาการ 10,322
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 9,584
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 8,949
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 8,431
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 7,986
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 7,710
กองการเจ้าหน้าที่ 7,373
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 6,767
สำนักทันตสาธารณสุข 6,469
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 5,968
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 5,954
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 5,262
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5,164
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 5,147
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 5,022
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 4,778
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 4,678
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 4,636
กองกฎหมาย 4,543
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 3,987
กลุ่มตรวจสอบภายใน 3,663
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 3,602
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 3,299
กองคลัง 2,719
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 2,572
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 2,010
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 1,971
สำนักงานเลขานุการกรม 1,120
สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน 109