สถิติการเข้าใช้งาน

สถิติการเข้าใช้งานจำแนกรายปีงบประมาณ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 มี.ค. 2564 : 12:59
ปีงบประมาณ จำนวนการเข้าใช้งาน
2560 16,678
2561 45,148
2562 50,789
2563 87,868
2564 92,736
2565 2,650

สถิติการเข้าใช้งานจำแนกรายหน่วยงาน หน่วยงาน สำนักโภชนาการ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 มี.ค. 2564 : 12:59
หน่วนงาน จำนวนการเข้าใช้งาน
กองแผนงาน 18,292
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 15,634
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 15,113
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 14,728
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 13,795
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 13,756
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 12,577
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 12,038
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 11,922
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 10,814
สำนักโภชนาการ 10,687
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 10,085
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 9,321
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 8,713
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 8,493
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 7,999
กองการเจ้าหน้าที่ 7,646
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 7,288
สำนักทันตสาธารณสุข 6,746
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 6,181
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 6,134
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 5,556
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5,433
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 5,412
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 5,380
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 5,363
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 5,000
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 4,936
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 4,933
กองกฎหมาย 4,810
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 4,185
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 3,770
กลุ่มตรวจสอบภายใน 3,759
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 2,906
กองคลัง 2,854
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 2,013
สำนักงานเลขานุการกรม 1,346
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 142
สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน 109