สถิติการเข้าใช้งาน

สถิติการเข้าใช้งานจำแนกรายปีงบประมาณ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 มี.ค. 2564 : 12:59
ปีงบประมาณ จำนวนการเข้าใช้งาน
2560 16,678
2561 45,148
2562 50,789
2563 87,868
2564 92,736
2565 28,898

สถิติการเข้าใช้งานจำแนกรายหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2560 หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 มี.ค. 2564 : 12:59
หน่วนงาน จำนวนการเข้าใช้งาน
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 2,107
กองแผนงาน 1,841
สำนักโภชนาการ 1,181
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 1,159
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 1,023
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 965
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 864
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 806
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 799
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 592
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 468
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 450
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 445
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 436
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 388
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 365
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 364
กลุ่มตรวจสอบภายใน 341
กองการเจ้าหน้าที่ 303
กองกฎหมาย 251
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 239
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 207
สำนักทันตสาธารณสุข 170
กองคลัง 158
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 154
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 154
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 149
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 131
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 62
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 54
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 39
สำนักงานเลขานุการกรม 6
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 4
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 3
เดือน จำนวนการเข้าใช้งาน
ก.ค. 25
ส.ค. 4
ก.ย. 30