สถิติการเข้าใช้งาน

สถิติการเข้าใช้งานจำแนกรายปีงบประมาณ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 มี.ค. 2564 : 12:59
ปีงบประมาณ จำนวนการเข้าใช้งาน
2560 16,678
2561 45,148
2562 50,789
2563 87,868
2564 92,736
2565 28,898

สถิติการเข้าใช้งานจำแนกรายหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2561 หน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 มี.ค. 2564 : 12:59
หน่วนงาน จำนวนการเข้าใช้งาน
กองแผนงาน 3,453
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 2,835
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 2,508
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 2,491
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 2,466
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 2,317
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 2,129
สำนักโภชนาการ 2,119
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 2,016
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 1,935
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 1,766
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 1,730
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 1,693
กองการเจ้าหน้าที่ 1,614
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 1,405
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 1,118
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 1,011
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 973
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 938
กลุ่มตรวจสอบภายใน 815
สำนักทันตสาธารณสุข 803
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 793
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 674
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 619
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 583
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 552
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 551
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 531
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 463
กองคลัง 439
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 422
กองกฎหมาย 378
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 322
สำนักงานเลขานุการกรม 319
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 188
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 155
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 19
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 5
เดือน จำนวนการเข้าใช้งาน
ต.ค. 11
พ.ย. 49
ธ.ค. 48
ม.ค. 91
ก.พ. 569
มี.ค. 343
เม.ย. 86
พ.ค. 73
มิ.ย. 35
ก.ค. 317
ส.ค. 244
ก.ย. 108