สถิติการเข้าใช้งาน

สถิติการเข้าใช้งานจำแนกรายปีงบประมาณ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 มี.ค. 2564 : 12:59
ปีงบประมาณ จำนวนการเข้าใช้งาน
2560 16,678
2561 45,148
2562 50,789
2563 87,868
2564 92,736
2565 28,898

สถิติการเข้าใช้งานจำแนกรายหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562 หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 มี.ค. 2564 : 12:59
หน่วนงาน จำนวนการเข้าใช้งาน
กองแผนงาน 4,291
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 2,846
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 2,620
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 2,472
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 2,384
สำนักโภชนาการ 2,258
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 2,240
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2,216
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 2,083
กองการเจ้าหน้าที่ 1,899
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 1,729
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 1,582
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 1,573
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 1,568
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 1,502
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 1,431
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 1,410
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 1,389
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 1,213
สำนักทันตสาธารณสุข 1,108
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 1,052
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 1,027
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 945
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 887
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 880
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 877
กลุ่มตรวจสอบภายใน 815
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 692
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 635
กองคลัง 540
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 528
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 487
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 401
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 364
กองกฎหมาย 364
สำนักงานเลขานุการกรม 346
สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน 109
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 15
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 11
เดือน จำนวนการเข้าใช้งาน
ต.ค. 565
พ.ย. 115
ธ.ค. 2
ม.ค. 64
ก.พ. 231
มี.ค. 131
เม.ย. 3
พ.ค. 201
มิ.ย. 4
ก.ค. 327
ส.ค. 24
ก.ย. 6