สถิติการเข้าใช้งาน

สถิติการเข้าใช้งานจำแนกรายปีงบประมาณ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 มี.ค. 2564 : 12:59
ปีงบประมาณ จำนวนการเข้าใช้งาน
2560 16,678
2561 45,148
2562 50,789
2563 87,868
2564 92,736
2565 28,898

สถิติการเข้าใช้งานจำแนกรายหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 มี.ค. 2564 : 12:59
หน่วนงาน จำนวนการเข้าใช้งาน
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 6,833
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 6,339
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 4,857
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 4,579
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 4,292
กองแผนงาน 4,232
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 3,739
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 3,640
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 3,460
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 3,392
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 2,922
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 2,760
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2,653
สำนักทันตสาธารณสุข 2,504
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2,445
สำนักโภชนาการ 2,423
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 2,351
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 2,294
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 2,114
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 2,109
กองกฎหมาย 1,970
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 1,955
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 1,905
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 1,879
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 1,790
กองการเจ้าหน้าที่ 1,642
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 1,586
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 1,509
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 1,340
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 1,340
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 1,330
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 1,236
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 1,025
กองคลัง 945
กลุ่มตรวจสอบภายใน 769
สำนักงานเลขานุการกรม 475
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 53
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 49
เดือน จำนวนการเข้าใช้งาน
ต.ค. 1,040
พ.ย. 272
ธ.ค. 287
ม.ค. 390
ก.พ. 1,188
มี.ค. 600
เม.ย. 203
พ.ค. 448
มิ.ย. 178
ก.ค. 242
ส.ค. 928
ก.ย. 1,040