สถิติการเข้าใช้งาน

สถิติการเข้าใช้งานจำแนกรายปีงบประมาณ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 มี.ค. 2564 : 12:59
ปีงบประมาณ จำนวนการเข้าใช้งาน
2560 16,678
2561 45,148
2562 50,789
2563 87,868
2564 92,736
2565 28,898

สถิติการเข้าใช้งานจำแนกรายหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 มี.ค. 2564 : 12:59
หน่วนงาน จำนวนการเข้าใช้งาน
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 1,744
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 1,727
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 1,437
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 1,275
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 1,261
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1,235
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 1,120
กองแผนงาน 1,083
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 1,060
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 1,011
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 936
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 891
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 837
สำนักโภชนาการ 835
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 822
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 790
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 784
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 747
สำนักทันตสาธารณสุข 725
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 717
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 677
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 636
กองกฎหมาย 636
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 630
กองการเจ้าหน้าที่ 619
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 617
สำนักงานเลขานุการกรม 573
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 460
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 451
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 435
กองคลัง 417
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 403
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 388
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 373
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 322
กลุ่มตรวจสอบภายใน 223
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 1