รายงานเงินงบประมาณจำแนกตามประเภทงบ

เงินงบประมาณ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 ส.ค. 2561 : 08:54

# หมวดงบ งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) ร้อยละเบิกจ่าย
1 งบบุคลากร 11,435,926.00 9,568,106.50 83.67
2 งบดำเนินงาน 490,604,951.08 437,979,219.24 89.27
# รวม 502,040,877.08 447,547,325.74 89.15

เงินนอกงบประมาณ

# หมวดงบ งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) ร้อยละเบิกจ่าย