รายงานเงินงบประมาณจำแนกตามประเภทงบ

เงินงบประมาณ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 20 เม.ย. 2561 : 16:45

# หมวดงบ งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) ร้อยละเบิกจ่าย
1 งบบุคลากร 11,424,144.00 5,864,892.00 51.34
2 งบดำเนินงาน 451,102,934.40 273,305,955.27 60.59
# รวม 462,527,078.40 279,170,847.27 60.36

เงินนอกงบประมาณ

# หมวดงบ งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) ร้อยละเบิกจ่าย