รายงานเงินงบประมาณจำแนกตามประเภทงบ

เงินงบประมาณ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 ม.ค. 2561 : 13:56

# หมวดงบ งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) ร้อยละเบิกจ่าย
1 งบบุคลากร 13,366,154.00 1,889,800.00 14.14
2 งบดำเนินงาน 417,978,064.33 98,350,690.54 23.53
# รวม 431,344,218.33 100,240,490.54 23.24

เงินนอกงบประมาณ

# หมวดงบ งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) ร้อยละเบิกจ่าย