รายงานเงินงบประมาณจำแนกตามประเภทงบ

เงินงบประมาณ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 มิ.ย. 2561 : 15:06

# หมวดงบ งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) ร้อยละเบิกจ่าย
1 งบบุคลากร 12,356,955.00 7,533,925.31 60.97
2 งบดำเนินงาน 469,929,421.20 330,143,003.07 70.25
# รวม 482,286,376.20 337,676,928.38 70.02

เงินนอกงบประมาณ

# หมวดงบ งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) ร้อยละเบิกจ่าย