รายงานเงินงบประมาณจำแนกตาม Cluster

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 ส.ค. 2561 : 08:54

# Cluster งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท)
ทั้งหมด เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ทั้งหมด เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
1 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 59,342,707.00 59,342,707.00 0.00 54,852,158.86 54,852,158.86 54,852,158.86
2 กลุ่มวัยเรียน 40,753,703.94 40,753,703.94 0.00 38,334,653.07 38,334,653.07 38,334,653.07
3 กลุ่มวัยรุ่น 24,402,559.88 24,402,559.88 0.00 20,647,966.13 20,647,966.13 20,647,966.13
4 กลุ่มวัยทำงาน 20,852,978.18 20,852,978.18 0.00 19,318,396.11 19,318,396.11 19,318,396.11
5 กลุ่มผู้สูงอายุ 104,147,172.00 104,147,172.00 0.00 94,151,474.09 94,151,474.09 94,151,474.09
6 กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม 44,582,097.08 44,582,097.08 0.00 38,244,544.10 38,244,544.10 38,244,544.10
7 กลุ่ม KISS 19,718,397.00 19,718,397.00 0.00 15,567,697.21 15,567,697.21 15,567,697.21
8 กลุ่มกฏหมาย 360,800.00 360,800.00 0.00 360,800.00 360,800.00 360,800.00
9 กลุ่ม HR 56,582,503.95 56,582,503.95 0.00 48,676,907.60 48,676,907.60 48,676,907.60
10 กลุ่ม FIN 70,938,988.70 70,938,988.70 0.00 62,682,029.99 62,682,029.99 62,682,029.99
11 กรมอนามัย 60,358,969.35 60,358,969.35 0.00 54,710,698.58 54,710,698.58 54,710,698.58
# รวม 502,040,877.08 502,040,877.08 0.00 447,547,325.74 447,547,325.74 0.00