รายงานเงินงบประมาณจำแนกตาม Cluster

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 17 ส.ค. 2565 : 13:50

# Cluster งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท)
ทั้งหมด เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ทั้งหมด เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
1 คทง.โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 9,619,473.00 9,619,473.00 0.00 8,837,020.65 8,837,020.65 8,837,020.65
2 สตรีและเด็กปฐมวัย 20,353,215.00 20,353,215.00 0.00 18,897,019.74 18,897,019.74 18,897,019.74
3 วัยเรียนและวัยรุ่น 17,923,826.78 17,923,826.78 0.00 16,157,726.10 16,157,726.10 16,157,726.10
4 วัยทำงาน 14,049,250.00 14,049,250.00 0.00 11,576,571.38 11,576,571.38 11,576,571.38
5 วัยผู้สูงอายุ 25,186,306.60 25,186,306.60 0.00 21,118,050.38 21,118,050.38 21,118,050.38
6 อนามัยสิ่งแวดล้อม 22,847,339.78 22,847,339.78 0.00 21,081,758.21 21,081,758.21 21,081,758.21
7 ส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ (HL) 15,009,961.67 15,009,961.67 0.00 13,604,686.67 13,604,686.67 13,604,686.67
8 กฎหมาย (Law) 3,645,285.00 3,645,285.00 0.00 3,307,474.65 3,307,474.65 3,307,474.65
9 ยุทธศาสตร์กำลังคน (HR) 16,317,264.40 16,317,264.40 0.00 13,589,769.25 13,589,769.25 13,589,769.25
10 ข้อมูลจัดการความรู้และเฝ้าระวัง(KISS) 5,487,197.80 5,487,197.80 0.00 4,514,991.60 4,514,991.60 4,514,991.60
11 การคลังและงบประมาณ(FIN) 100,510,773.98 100,510,773.98 0.00 83,918,680.60 83,918,680.60 83,918,680.60
12 สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3,259,215.01 3,259,215.01 0.00 2,632,575.51 2,632,575.51 2,632,575.51
13 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 630,200.00 630,200.00 0.00 582,665.05 582,665.05 582,665.05
14 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 11,745,726.00 11,745,726.00 0.00 10,448,418.48 10,448,418.48 10,448,418.48
15 งบกลางเงินกู้ 6,328,411.00 6,328,411.00 0.00 5,116,383.00 5,116,383.00 5,116,383.00
# รวม 272,913,446.02 272,913,446.02 0.00 235,383,791.27 235,383,791.27 0.00