รายงานเงินงบประมาณจำแนกตาม Cluster

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 20 ต.ค. 2561 : 15:33

# Cluster งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท)
ทั้งหมด เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ทั้งหมด เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
1 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 34,541,578.00 34,541,578.00 0.00 1.00 1.00 1.00
2 กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 39,483,351.00 39,483,351.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น (ขับเคลื่อน พรบ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น) 19,688,064.00 19,688,064.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 กลุ่มวัยทำงาน 23,439,864.00 23,439,864.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 75,785,389.00 75,785,389.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม 33,978,846.00 33,978,846.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 กลุ่มการคลังและงบประมาณ (FIN) 5,961,057.00 5,961,057.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 กลุ่มข้อมูลและจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (KISS ) 8,286,780.00 8,286,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 กลุ่มยุทธศาสตร์กำลังคน (HR) 19,413,205.00 19,413,205.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 กลุ่มกฏหมาย 4,398,200.00 4,398,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 กรมอนามัย 143,144,722.00 143,144,722.00 0.00 355.00 355.00 355.00
# รวม 408,121,056.00 408,121,056.00 0.00 356.00 356.00 0.00