รายงานเงินงบประมาณจำแนกตาม Cluster

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 15 ก.พ. 2562 : 15:28

# Cluster งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท)
ทั้งหมด เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ทั้งหมด เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
1 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 34,608,428.00 34,608,428.00 0.00 9,729,782.54 9,729,782.54 9,729,782.54
2 กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 45,077,313.00 45,077,313.00 0.00 16,730,602.30 16,730,602.30 16,730,602.30
3 กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น (ขับเคลื่อน พรบ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น) 20,433,349.00 20,433,349.00 0.00 5,856,730.45 5,856,730.45 5,856,730.45
4 กลุ่มวัยทำงาน 24,180,554.00 24,180,554.00 0.00 8,249,386.90 8,249,386.90 8,249,386.90
5 กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 74,535,280.00 74,535,280.00 0.00 28,240,283.16 28,240,283.16 28,240,283.16
6 กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม 34,093,756.00 34,093,756.00 0.00 8,761,768.07 8,761,768.07 8,761,768.07
7 กลุ่มการคลังและงบประมาณ (FIN) 7,611,689.00 7,611,689.00 0.00 3,973,535.31 3,973,535.31 3,973,535.31
8 กลุ่มข้อมูลและจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (KISS ) 8,001,780.00 8,001,780.00 0.00 2,000,665.73 2,000,665.73 2,000,665.73
9 กลุ่มยุทธศาสตร์กำลังคน (HR) 20,684,990.00 20,684,990.00 0.00 9,263,933.79 9,263,933.79 9,263,933.79
10 กลุ่มกฏหมาย 8,343,400.00 8,343,400.00 0.00 3,112,100.00 3,112,100.00 3,112,100.00
11 กรมอนามัย 144,142,877.04 144,142,877.04 0.00 44,553,155.96 44,553,155.96 44,553,155.96
# รวม 421,713,416.04 421,713,416.04 0.00 140,471,944.21 140,471,944.21 0.00