รายงานเงินงบประมาณจำแนกตาม Cluster

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 20 เม.ย. 2561 : 16:45

# Cluster งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท)
ทั้งหมด เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ทั้งหมด เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
1 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 38,345,556.00 38,345,556.00 0.00 21,147,479.51 21,147,479.51 21,147,479.51
2 กลุ่มวัยเรียน 43,683,840.00 43,683,840.00 0.00 26,373,717.20 26,373,717.20 26,373,717.20
3 กลุ่มวัยรุ่น 24,370,328.00 24,370,328.00 0.00 13,064,038.73 13,064,038.73 13,064,038.73
4 กลุ่มวัยทำงาน 21,219,789.50 21,219,789.50 0.00 11,566,182.90 11,566,182.90 11,566,182.90
5 กลุ่มผู้สูงอายุ 110,899,751.00 110,899,751.00 0.00 73,407,450.03 73,407,450.03 73,407,450.03
6 กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม 42,540,686.90 42,540,686.90 0.00 24,061,913.45 24,061,913.45 24,061,913.45
7 กลุ่ม KISS 15,012,736.00 15,012,736.00 0.00 8,360,073.73 8,360,073.73 8,360,073.73
8 กลุ่มกฏหมาย 360,800.00 360,800.00 0.00 360,800.00 360,800.00 360,800.00
9 กลุ่ม HR 49,522,336.00 49,522,336.00 0.00 29,754,833.64 29,754,833.64 29,754,833.64
10 กลุ่ม FIN 67,061,464.00 67,061,464.00 0.00 38,677,870.40 38,677,870.40 38,677,870.40
11 กรมอนามัย 49,509,791.00 49,509,791.00 0.00 32,396,487.68 32,396,487.68 32,396,487.68
# รวม 462,527,078.40 462,527,078.40 0.00 279,170,847.27 279,170,847.27 0.00