รายงานเงินงบประมาณจำแนกตาม Cluster

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 มิ.ย. 2564 : 17:25

# Cluster งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท)
ทั้งหมด เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ทั้งหมด เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
1 สตรีและเด็กปฐมวัย 30,893,033.99 30,893,033.99 0.00 19,842,340.91 19,842,340.91 19,842,340.91
2 วัยเรียนวัยรุ่น 34,073,232.32 34,073,232.32 0.00 19,838,273.70 19,838,273.70 19,838,273.70
3 วัยทำงาน 28,179,209.40 28,179,209.40 0.00 19,440,752.41 19,440,752.41 19,440,752.41
4 ผู้สูงอายุ 31,116,805.82 31,116,805.82 0.00 22,019,410.26 22,019,410.26 22,019,410.26
5 อนามัยสิ่งแวดล้อม 48,198,370.13 48,198,370.13 0.00 32,965,252.31 32,965,252.31 32,965,252.31
6 ยุทธศาสตร์กำลังคน (HR) 16,618,872.85 16,618,872.85 0.00 9,107,265.05 9,107,265.05 9,107,265.05
7 ข้อมูล การจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (KISS) 9,710,875.86 9,710,875.86 0.00 7,608,978.68 7,608,978.68 7,608,978.68
8 การคลังและงบประมาณ (FIN) 134,451,282.48 134,451,282.48 0.00 91,868,583.88 91,868,583.88 91,868,583.88
9 กฎหมาย (LAW) 4,232,530.00 4,232,530.00 0.00 2,944,834.71 2,944,834.71 2,944,834.71
10 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) 15,990,895.75 15,990,895.75 0.00 12,755,277.27 12,755,277.27 12,755,277.27
11 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 337,191.55 337,191.55 0.00 307,758.60 307,758.60 307,758.60
12 คณะทำงาน EOC (COVID-19) กรมอนามัย (งบกลาง COVID-19) 66,443,582.29 66,443,582.29 0.00 63,814,351.38 63,814,351.38 63,814,351.38
# รวม 420,245,882.44 420,245,882.44 0.00 302,513,079.16 302,513,079.16 0.00