รายงานเงินงบประมาณจำแนกตาม Cluster

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 ธ.ค. 2561 : 16:46

# Cluster งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท)
ทั้งหมด เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ทั้งหมด เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
1 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 34,541,578.00 34,541,578.00 0.00 627,619.00 627,619.00 627,619.00
2 กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 39,483,351.00 39,483,351.00 0.00 2,625,037.00 2,625,037.00 2,625,037.00
3 กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น (ขับเคลื่อน พรบ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น) 19,688,064.00 19,688,064.00 0.00 1,053,831.00 1,053,831.00 1,053,831.00
4 กลุ่มวัยทำงาน 23,376,464.00 23,376,464.00 0.00 1,609,475.70 1,609,475.70 1,609,475.70
5 กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 75,785,389.00 75,785,389.00 0.00 7,535,887.58 7,535,887.58 7,535,887.58
6 กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม 33,978,846.00 33,978,846.00 0.00 3,027,679.00 3,027,679.00 3,027,679.00
7 กลุ่มการคลังและงบประมาณ (FIN) 5,961,057.00 5,961,057.00 0.00 2,135,922.40 2,135,922.40 2,135,922.40
8 กลุ่มข้อมูลและจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (KISS ) 8,286,780.00 8,286,780.00 0.00 2,205,082.44 2,205,082.44 2,205,082.44
9 กลุ่มยุทธศาสตร์กำลังคน (HR) 19,413,205.00 19,413,205.00 0.00 2,872,343.00 2,872,343.00 2,872,343.00
10 กลุ่มกฏหมาย 4,398,200.00 4,398,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 กรมอนามัย 143,144,722.00 143,144,722.00 0.00 15,092,027.88 15,092,027.88 15,092,027.88
# รวม 408,057,656.00 408,057,656.00 0.00 38,784,905.00 38,784,905.00 0.00