รายงานเงินงบประมาณจำแนกตาม Cluster

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 ม.ค. 2561 : 13:56

# Cluster งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท)
ทั้งหมด เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ทั้งหมด เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
1 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 35,792,860.00 35,792,860.00 0.00 5,048,719.00 5,048,719.00 5,048,719.00
2 กลุ่มวัยเรียน 43,398,556.00 43,398,556.00 0.00 5,935,629.70 5,935,629.70 5,935,629.70
3 กลุ่มวัยรุ่น 24,596,368.00 24,596,368.00 0.00 5,097,656.92 5,097,656.92 5,097,656.92
4 กลุ่มวัยทำงาน 17,992,455.00 17,992,455.00 0.00 2,978,366.34 2,978,366.34 2,978,366.34
5 กลุ่มผู้สูงอายุ 102,705,342.00 102,705,342.00 0.00 30,041,352.80 30,041,352.80 30,041,352.80
6 กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม 41,997,711.00 41,997,711.00 0.00 9,835,486.78 9,835,486.78 9,835,486.78
7 กลุ่ม KISS 13,234,625.00 13,234,625.00 0.00 3,232,175.80 3,232,175.80 3,232,175.80
8 กลุ่มกฏหมาย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 กลุ่ม HR 48,667,211.33 48,667,211.33 0.00 13,223,127.43 13,223,127.43 13,223,127.43
10 กลุ่ม FIN 62,060,924.00 62,060,924.00 0.00 14,019,349.94 14,019,349.94 14,019,349.94
11 กรมอนามัย 40,898,166.00 40,898,166.00 0.00 10,828,625.83 10,828,625.83 10,828,625.83
# รวม 431,344,218.33 431,344,218.33 0.00 100,240,490.54 100,240,490.54 0.00