รายงานเงินงบประมาณจำแนกตาม Cluster

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 มิ.ย. 2561 : 15:06

# Cluster งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท)
ทั้งหมด เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ทั้งหมด เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
1 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 59,318,613.00 59,318,613.00 0.00 35,793,323.39 35,793,323.39 35,793,323.39
2 กลุ่มวัยเรียน 43,260,288.00 43,260,288.00 0.00 33,016,492.94 33,016,492.94 33,016,492.94
3 กลุ่มวัยรุ่น 24,501,328.00 24,501,328.00 0.00 14,989,200.73 14,989,200.73 14,989,200.73
4 กลุ่มวัยทำงาน 21,219,789.50 21,219,789.50 0.00 13,816,005.17 13,816,005.17 13,816,005.17
5 กลุ่มผู้สูงอายุ 101,929,751.00 101,929,751.00 0.00 77,659,405.71 77,659,405.71 77,659,405.71
6 กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม 42,814,463.00 42,814,463.00 0.00 28,359,387.13 28,359,387.13 28,359,387.13
7 กลุ่ม KISS 16,108,796.00 16,108,796.00 0.00 10,644,648.73 10,644,648.73 10,644,648.73
8 กลุ่มกฏหมาย 360,800.00 360,800.00 0.00 360,800.00 360,800.00 360,800.00
9 กลุ่ม HR 51,143,156.00 51,143,156.00 0.00 34,366,501.61 34,366,501.61 34,366,501.61
10 กลุ่ม FIN 68,761,652.70 68,761,652.70 0.00 48,686,963.51 48,686,963.51 48,686,963.51
11 กรมอนามัย 52,867,739.00 52,867,739.00 0.00 39,984,199.46 39,984,199.46 39,984,199.46
# รวม 482,286,376.20 482,286,376.20 0.00 337,676,928.38 337,676,928.38 0.00