รายงานเงินงบประมาณจำแนกตามหน่วยงาน

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 พ.ค. 2565 : 11:22

# หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท)
1 สำนักงานเลขานุการกรม 6,384,392.00 5,663,116.29
2 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 6,603,147.00 5,357,109.25
3 กลุ่มตรวจสอบภายใน 1,001,300.00 784,930.06
4 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 2,068,840.00 1,615,607.52
5 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 7,961,028.00 5,893,671.91
6 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 10,137,250.00 7,459,974.76
7 กองคลัง 2,194,500.00 1,583,062.87
8 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 884,500.00 619,757.90
9 ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 1,995,200.00 1,392,056.51
10 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 4,979,540.00 3,450,647.00
11 สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 7,885,990.00 5,462,479.04
12 กองกฎหมาย 4,291,500.00 2,894,638.23
13 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 8,335,520.00 5,580,592.78
14 สำนักโภชนาการ 10,640,115.00 7,037,411.52
15 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 7,533,780.00 4,933,760.79
16 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 7,158,800.00 4,650,425.65
17 กองแผนงาน 7,086,467.00 4,591,469.22
18 สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3,638,000.00 2,354,577.38
19 กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 8,225,777.00 5,098,682.71
20 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 10,615,963.00 6,457,037.86
21 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 9,251,380.00 5,615,732.35
22 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 3,003,000.00 1,815,388.42
23 ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 13,615,400.00 8,168,705.71
24 ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 9,355,910.00 5,604,138.79
25 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 9,400,880.00 5,618,140.44
26 สำนักส่งเสริมสุขภาพ 17,363,397.00 10,332,792.00
27 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 8,662,330.00 4,998,252.08
28 กองการเจ้าหน้าที่ 6,141,600.00 3,502,774.14
29 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 9,358,980.00 5,288,416.87
30 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 6,331,880.00 3,573,295.61
31 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1,046,500.00 566,473.35
32 ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 4,093,550.00 2,179,150.48
33 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 8,211,240.00 4,368,733.02
34 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 10,790,930.00 5,619,530.91
35 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 6,029,025.00 3,089,285.00
36 สำนักทันตสาธารณสุข 13,811,985.00 6,774,711.48
# รวม 256,089,596.00 159,996,529.90