รายงานเงินงบประมาณจำแนกตามหน่วยงาน

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 มิ.ย. 2564 : 17:25

# หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท)
1 กองแผนงาน 14,184,680.00 13,236,255.76
2 สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8,904,600.00 7,707,977.20
3 ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 8,596,609.01 7,342,228.75
4 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 15,260,485.00 12,376,233.80
5 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 2,050,280.00 1,653,538.70
6 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 16,521,917.00 13,236,022.59
7 ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 7,410,300.00 5,908,518.89
8 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 10,694,840.22 8,497,148.96
9 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 16,925,206.00 13,352,248.00
10 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1,442,000.00 1,135,950.74
11 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 17,981,149.00 13,839,744.96
12 สำนักโภชนาการ 12,861,080.00 9,774,104.34
13 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 10,585,140.00 7,995,615.71
14 กองคลัง 2,456,800.00 1,827,965.23
15 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 16,905,120.00 12,416,034.42
16 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 16,243,606.00 11,890,917.28
17 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 16,261,663.00 11,814,485.00
18 ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 15,498,036.00 11,216,613.97
19 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 17,030,835.00 12,295,993.44
20 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 18,956,203.00 13,545,967.02
21 สำนักงานเลขานุการกรม 5,240,750.00 3,717,594.42
22 ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 23,939,261.00 16,614,341.03
23 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 5,358,800.00 3,702,550.83
24 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 15,105,183.00 10,418,844.58
25 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 12,687,062.21 8,682,631.19
26 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 15,070,181.00 10,098,966.38
27 สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 12,312,375.00 8,170,267.85
28 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 1,104,100.00 714,024.78
29 ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 2,977,703.00 1,905,679.85
30 สำนักทันตสาธารณสุข 14,424,960.00 9,136,043.79
31 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 3,212,100.00 1,971,600.23
32 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 13,106,700.00 7,893,035.00
33 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 17,750,544.00 10,645,735.75
34 สำนักส่งเสริมสุขภาพ 24,934,534.00 14,654,168.98
35 กลุ่มตรวจสอบภายใน 1,119,700.00 579,771.21
36 กองการเจ้าหน้าที่ 5,136,180.00 2,544,258.53
# รวม 420,250,682.44 302,513,079.16