รายงานเงินงบประมาณจำแนกตามหน่วยงาน

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 28 ต.ค. 2564 : 09:57

# หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท)
1 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 2,068,840.00 144,757.45
2 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 8,135,520.00 344,584.19
3 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 9,324,980.00 268,000.00
4 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 7,503,780.00 192,480.00
5 สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 7,920,990.00 166,558.00
6 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 884,500.00 14,340.00
7 สำนักโภชนาการ 10,797,310.00 136,000.00
8 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 6,858,800.00 47,320.90
9 กองแผนงาน 3,709,300.00 20,980.00
10 ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 13,665,400.00 28,000.00
11 กองกฎหมาย 4,273,200.00 0.00
12 ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 9,355,610.00 0.00
13 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 8,623,630.00 0.00
14 สำนักงานเลขานุการกรม 3,104,200.00 0.00
15 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 10,915,963.00 0.00
16 กลุ่มตรวจสอบภายใน 983,300.00 0.00
17 กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 5,775,777.00 0.00
18 กองการเจ้าหน้าที่ 5,564,900.00 0.00
19 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 3,009,204.00 0.00
20 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 3,003,000.00 0.00
21 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 9,400,880.00 0.00
22 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 5,964,028.00 0.00
23 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 4,470,740.00 0.00
24 สำนักส่งเสริมสุขภาพ 17,355,397.00 0.00
25 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 8,141,240.00 0.00
26 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 9,857,250.00 0.00
27 สำนักทันตสาธารณสุข 13,931,986.00 0.00
28 ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 3,233,600.00 0.00
29 สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3,678,800.00 0.00
30 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 10,790,930.00 0.00
31 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 6,331,880.00 0.00
32 ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 1,995,200.00 0.00
33 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 9,251,380.00 0.00
34 กองคลัง 2,194,500.00 0.00
35 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 6,054,025.00 0.00
36 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1,046,500.00 0.00
# รวม 239,176,540.00 1,363,020.54