รายงานเงินงบประมาณจำแนกตามหน่วยงาน

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 15 ก.พ. 2562 : 15:28

# หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท)
ทั้งหมด เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ทั้งหมด เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
1 สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5,157,300.00 5,157,300.00 0.00 1,527,432.24 1,527,432.24 0.00
2 สำนักงานเลขานุการกรม 3,464,700.00 3,464,700.00 0.00 266,255.34 266,255.34 0.00
3 สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน 1,236,000.00 1,236,000.00 0.00 94,760.75 94,760.75 0.00
4 ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 กองการเจ้าหน้าที่ 10,722,900.00 10,722,900.00 0.00 5,908,716.26 5,908,716.26 0.00
6 กองคลัง 2,429,900.00 2,429,900.00 0.00 1,180,597.33 1,180,597.33 0.00
7 กองแผนงาน 3,792,400.00 3,792,400.00 0.00 1,942,428.81 1,942,428.81 0.00
8 กลุ่มตรวจสอบภายใน 1,850,000.00 1,850,000.00 0.00 921,887.83 921,887.83 0.00
9 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1,597,700.00 1,597,700.00 0.00 529,028.53 529,028.53 0.00
10 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 1,806,800.00 1,806,800.00 0.00 532,038.97 532,038.97 0.00
11 ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 2,634,502.00 2,634,502.00 0.00 1,376,987.55 1,376,987.55 0.00
12 สำนักส่งเสริมสุขภาพ 33,694,300.00 33,694,300.00 0.00 11,232,292.28 11,232,292.28 0.00
13 สำนักทันตสาธารณสุข 25,773,600.00 25,773,600.00 0.00 10,236,275.37 10,236,275.37 0.00
14 สำนักโภชนาการ 20,421,700.04 20,421,700.04 0.00 4,878,153.88 4,878,153.88 0.00
15 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 15,101,200.00 15,101,200.00 0.00 4,925,340.00 4,925,340.00 0.00
16 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 8,404,000.00 8,404,000.00 0.00 2,156,525.66 2,156,525.66 0.00
17 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 5,160,600.00 5,160,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 21,338,040.00 21,338,040.00 0.00 3,988,365.17 3,988,365.17 0.00
19 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 9,853,440.00 9,853,440.00 0.00 2,727,598.65 2,727,598.65 0.00
20 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 6,645,800.00 6,645,800.00 0.00 1,139,446.00 1,139,446.00 0.00
21 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 8,249,360.00 8,249,360.00 0.00 2,690,613.48 2,690,613.48 0.00
22 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 8,514,000.00 8,514,000.00 0.00 3,193,307.00 3,193,307.00 0.00
23 ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 3,300,490.00 3,300,490.00 0.00 762,912.95 762,912.95 0.00
24 ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 23,197,420.00 23,197,420.00 0.00 10,859,608.25 10,859,608.25 0.00
25 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 14,763,330.00 14,763,330.00 0.00 7,278,418.21 7,278,418.21 0.00
26 ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 14,543,379.00 14,543,379.00 0.00 6,207,927.91 6,207,927.91 0.00
27 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 16,753,675.00 16,753,675.00 0.00 5,852,599.07 5,852,599.07 0.00
28 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 17,428,363.00 17,428,363.00 0.00 4,668,429.36 4,668,429.36 0.00
29 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 14,052,463.00 14,052,463.00 0.00 3,717,598.63 3,717,598.63 0.00
30 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 17,425,915.00 17,425,915.00 0.00 7,030,076.83 7,030,076.83 0.00
31 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 14,030,365.00 14,030,365.00 0.00 2,461,621.00 2,461,621.00 0.00
32 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 14,435,205.00 14,435,205.00 0.00 5,929,059.00 5,929,059.00 0.00
33 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 16,612,690.00 16,612,690.00 0.00 3,221,385.20 3,221,385.20 0.00
34 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 18,716,905.00 18,716,905.00 0.00 6,873,619.00 6,873,619.00 0.00
35 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 18,661,928.00 18,661,928.00 0.00 6,202,478.02 6,202,478.02 0.00
36 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 14,019,282.00 14,019,282.00 0.00 6,029,867.26 6,029,867.26 0.00
37 ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 3,184,204.00 3,184,204.00 0.00 1,000,404.00 1,000,404.00 0.00
38 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 2,739,560.00 2,739,560.00 0.00 927,888.42 927,888.42 0.00
# รวม 421,713,416.04 421,713,416.04 0.00 140,471,944.21 140,471,944.21 0.00