รายงานเงินงบประมาณจำแนกตาม แผนงบประมาณ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 20 เม.ย. 2561 : 16:45

# แผนงบประมาณ งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท)
ทั้งหมด เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ทั้งหมด เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
1 1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 196,169,651.50 196,169,651.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 133,384,961.00 133,384,961.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 31,797,329.00 31,797,329.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5,536,059.90 5,536,059.90 0.00 0.00 0.00 0.00
5 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 9,211,600.00 9,211,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 6. แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 3,440,000.00 3,440,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 18,579,280.00 18,579,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 8. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 580,000.00 580,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 9. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1,101,200.00 1,101,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 10. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 44,419,197.00 44,419,197.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 11. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 18,307,800.00 18,307,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# รวม 462,527,078.40 462,527,078.40 0.00 0.00 0.00 0.00