รายงานเงินงบประมาณจำแนกตาม แผนงบประมาณ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 ก.ค. 2561 : 18:38

# แผนงบประมาณ งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท)
ทั้งหมด เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ทั้งหมด เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
1 1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 218,119,673.00 218,119,673.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 127,705,230.00 127,705,230.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 33,269,436.00 33,269,436.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5,576,695.00 5,576,695.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10,251,600.00 10,251,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 6. แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 3,440,000.00 3,440,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 18,066,009.00 18,066,009.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 8. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 915,000.00 915,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 9. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1,101,200.00 1,101,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 10. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 44,345,869.00 44,345,869.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 11. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 30,283,728.70 30,283,728.70 0.00 0.00 0.00 0.00
# รวม 493,074,440.70 493,074,440.70 0.00 0.00 0.00 0.00