รายงานเงินงบประมาณจำแนกตาม แผนงบประมาณ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 20 ต.ค. 2561 : 15:33

# แผนงบประมาณ งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท)
ทั้งหมด เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ทั้งหมด เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 47,503,956.00 47,503,956.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4,740,000.00 4,740,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 21,810,900.00 21,810,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 9,656,670.00 9,656,670.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 185,014,400.00 185,014,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 99,668,100.00 99,668,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 4,550,000.00 4,550,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 34,041,430.00 34,041,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1,135,600.00 1,135,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# รวม 408,121,056.00 408,121,056.00 0.00 0.00 0.00 0.00