รายงานเงินงบประมาณจำแนกตาม แผนงบประมาณ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 ม.ค. 2561 : 13:56

# แผนงบประมาณ งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท)
ทั้งหมด เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ทั้งหมด เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
1 1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 185,886,456.00 185,886,456.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 121,795,830.00 121,795,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 36,808,030.00 36,808,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5,419,800.00 5,419,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 9,281,596.00 9,281,596.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 6. แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 3,440,000.00 3,440,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 18,095,200.00 18,095,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 8. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 9. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1,101,200.00 1,101,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 10. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 47,266,106.33 47,266,106.33 0.00 0.00 0.00 0.00
11 11. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# รวม 431,344,218.33 431,344,218.33 0.00 0.00 0.00 0.00