ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเทียบเป้าหมาย


2561|
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมติ ครม.
ไตรมาส เป้าหมาย ผลการเบิกจ่าย
มติ ครม. มติ กรม DOC
ไตรมาสที่ 1 30.29 % 33 % 28.67 % 25.41 %
ไตรมาสที่ 2 52.29 % 58 % 65.75 % 59.35 %
ไตรมาสที่ 3 74.29 % 83 % 88.52 % 60.36 %
ไตรมาสที่ 4 96 % 99 % 100.00 % 0.00 %

สรุปสถานะการจัดทำแผนปฏิบัติการรายหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 20 เม.ย. 2561 : 16:45

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน จำนวน
โครงการ
จำนวนกิจกรรม % ความก้าวหน้า
ในการดำเนินงาน
จำนวน
เงินที่ได้รับ
จำนวน
เงินที่ใช้ไป
ร้อยละ
การใช้เงิน
ทั้งหมด ดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งหมด 662 2,731 1,397 51.15 % 462,527,078.40 279,170,847.27 25.41% 59.35% 60.36% -
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 6 36 29 80.56 % 5,038,590.00 4,174,610.00 33.37% 82.85% 82.85% -
กองแผนงาน 13 52 24 46.15 % 3,554,034.00 2,709,840.90 33.94% 76.25% 76.25% -
ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม 9 24 18 75.00 % 4,832,720.00 3,442,833.00 31.50% 65.38% 71.24% -
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 34 120 37 30.83 % 19,129,316.00 13,517,386.49 21.35% 66.34% 70.66% -
กองการเจ้าหน้าที่ 6 19 10 52.63 % 11,060,800.00 7,727,485.77 36.78% 69.86% 69.86% -
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 22 90 41 45.56 % 15,593,460.00 10,809,492.50 18.61% 68.81% 69.32% -
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 25 163 103 63.19 % 19,041,065.00 13,171,010.17 37.54% 67.92% 69.17% -
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 6 48 28 58.33 % 1,720,000.00 1,186,003.89 26.39% 68.24% 68.95% -
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 32 132 98 74.24 % 43,590,340.00 29,725,217.00 21.76% 66.96% 68.19% -
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 10 54 26 48.15 % 8,176,000.00 5,574,125.48 19.43% 68.18% 68.18% -
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 28 120 58 48.33 % 19,541,436.00 13,296,383.96 33.86% 68.04% 68.04% -
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 7 14 13 92.86 % 3,028,233.00 2,043,718.93 33.11% 65.06% 67.49% -
กองคลัง 5 5 1 20.00 % 2,615,094.00 1,762,063.06 45.56% 67.38% 67.38% -
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 12 41 23 56.10 % 15,031,380.00 9,832,412.00 15.65% 54.76% 65.41% -
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 32 76 21 27.63 % 16,453,740.00 10,742,846.04 21.88% 65.29% 65.29% -
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 28 105 46 43.81 % 9,891,400.00 6,309,564.22 40.77% 63.79% 63.79% -
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 39 138 61 44.20 % 24,819,027.00 15,796,033.23 29.49% 63.61% 63.64% -
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 45 140 60 42.86 % 18,436,087.00 11,678,100.46 33.95% 62.76% 63.34% -
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 4 18 13 72.22 % 4,957,000.00 3,128,218.03 25.64% 63.11% 63.11% -
กลุ่มตรวจสอบภายใน 4 19 10 52.63 % 1,821,600.00 1,139,565.07 32.83% 62.56% 62.56% -
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 7 7 6 85.71 % 3,816,880.00 2,387,486.66 20.80% 62.55% 62.55% -
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 41 133 34 25.56 % 24,526,629.50 14,796,263.89 30.50% 60.33% 60.33% -
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 22 108 69 63.89 % 16,307,540.00 9,796,154.16 16.02% 60.07% 60.07% -
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 5 52 23 44.23 % 5,252,600.00 3,098,364.00 21.34% 58.74% 58.99% -
สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน 3 19 14 73.68 % 1,520,380.00 877,099.70 14.61% 57.69% 57.69% -
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 13 71 45 63.38 % 3,568,991.00 2,056,760.56 31.19% 57.63% 57.63% -
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 9 59 35 59.32 % 5,134,000.00 2,929,363.29 13.60% 49.22% 57.06% -
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 7 107 52 48.60 % 13,229,203.90 7,360,577.93 27.28% 55.56% 55.64% -
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 13 107 52 48.60 % 5,672,335.00 3,126,097.60 18.49% 55.11% 55.11% -
สำนักงานเลขานุการกรม 11 28 20 71.43 % 4,070,500.00 2,208,823.71 17.86% 54.04% 54.26% -
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 27 73 38 52.05 % 17,893,040.00 9,439,212.28 30.92% 52.75% 52.75% -
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 60 122 61 50.00 % 19,676,677.00 10,264,485.54 27.19% 51.86% 52.17% -
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 2 31 18 58.06 % 26,017,000.00 12,613,350.36 13.15% 47.88% 48.48% -
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 38 174 87 50.00 % 14,320,880.00 6,923,999.72 24.96% 47.03% 48.35% -
สำนักทันตสาธารณสุข 13 85 42 49.41 % 27,299,400.00 12,572,708.32 19.11% 46.05% 46.05% -
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 7 21 16 76.19 % 1,653,300.00 741,073.13 42.12% 44.82% 44.82% -
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรมอนามัย 2 15 10 66.67 % 2,242,200.00 983,264.99 12.51% 40.71% 43.85% -
สำนักโภชนาการ 15 105 55 52.38 % 21,994,200.00 9,228,851.23 25.62% 41.96% 41.96% -