สรุปภาพรวมงบงบดำเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC)

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเทียบเป้าหมาย

ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมติ ครม.
ไตรมาส เป้าหมาย ผลการเบิกจ่าย
มติ ครม. มติ กรม DOC
ไตรมาสที่ 1 32 % 32 % 23.90 % 23.64 %
ไตรมาสที่ 2 54 % 55 % 56.28 % 54.41 %
ไตรมาสที่ 3 77 % 84 % 80.64 % 71.97 %
ไตรมาสที่ 4 100 % 100 % 100.00 % 71.98 %

สรุปสถานะการจัดทำแผนปฏิบัติการรายหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 มิ.ย. 2564 : 17:25

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน จำนวน
โครงการ
จำนวน
เงินที่ได้รับ
จำนวน
เงินที่ใช้ไป
ร้อยละ
การใช้เงิน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 สถานะ
รวมทั้งหมด 658 420,250,682.44 302,513,079.16 23.64 54.41 71.97 -  
กองแผนงาน 10 14,184,680.00 13,236,255.76 12.49 24.98 93.31 -  
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 10 8,904,600.00 7,707,977.20 16.26 65.50 86.56 -  
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 11 8,596,609.01 7,342,228.75 24.83 71.71 85.41 -  
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 34 15,260,485.00 12,376,233.80 28.51 67.72 81.10 -  
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 11 2,050,280.00 1,653,538.70 35.42 62.53 80.65 -  
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 34 16,521,917.00 13,236,022.59 22.47 58.27 80.11 -  
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 6 7,410,300.00 5,908,518.89 9.49 58.71 79.73 -  
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 16 10,694,840.22 8,497,148.96 13.40 53.81 79.45 -  
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 27 16,925,206.00 13,352,248.00 35.55 64.69 78.89 -  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 5 1,442,000.00 1,135,950.74 36.63 68.05 77.94 -  
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 39 17,981,149.00 13,839,744.96 20.21 57.61 76.97 -  
สำนักโภชนาการ 13 12,861,080.00 9,774,104.34 27.68 59.22 76.00 -  
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 7 10,585,140.00 7,995,615.71 23.37 61.47 75.54 -  
กองคลัง 6 2,456,800.00 1,827,965.23 51.26 58.77 74.40 -  
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 19 16,905,120.00 12,416,034.42 13.14 52.63 73.45 -  
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 30 16,243,606.00 11,890,917.28 28.81 59.69 73.20 -  
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 17 16,261,663.00 11,814,485.00 36.78 70.90 72.65 -  
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 27 15,498,036.00 11,216,613.97 29.68 59.43 72.37 -  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 30 17,030,835.00 12,295,993.44 25.32 52.01 72.20 -  
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 51 18,956,203.00 13,545,967.02 23.67 60.61 71.46 -  
สำนักงานเลขานุการกรม 8 5,240,750.00 3,717,594.42 19.90 65.11 70.94 -  
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 40 23,939,261.00 16,614,341.03 30.74 61.73 69.29 -  
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 10 5,358,800.00 3,702,550.83 14.15 50.50 69.09 -  
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 35 15,105,183.00 10,418,844.58 28.06 50.74 68.98 -  
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 21 12,687,062.21 8,682,631.19 23.57 50.43 68.44 -  
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 34 15,070,181.00 10,098,966.38 25.17 54.74 67.01 -  
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 8 12,312,375.00 8,170,267.85 33.04 48.68 66.36 -  
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 7 1,104,100.00 714,024.78 24.55 49.44 64.67 -  
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 13 2,977,703.00 1,905,679.85 25.88 53.21 64.00 -  
สำนักทันตสาธารณสุข 24 14,424,960.00 9,136,043.79 27.77 46.96 63.33 -  
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 9 3,212,100.00 1,971,600.23 22.42 50.27 61.38 -  
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 8 13,106,700.00 7,893,035.00 9.66 55.40 60.22 -  
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 9 17,750,544.00 10,645,735.75 12.63 31.09 59.97 -  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 18 24,934,534.00 14,654,168.98 16.90 35.28 58.77 -  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 4 1,119,700.00 579,771.21 37.81 49.25 51.78 -  
กองการเจ้าหน้าที่ 7 5,136,180.00 2,544,258.53 22.57 46.70 49.54 -  
[10.100.1.52]