สรุปภาพรวมงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC)

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเทียบเป้าหมาย

ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมติ ครม.
ไตรมาส เป้าหมาย แผนการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย
มติ ครม. มติ กรม
ไตรมาสที่ 1 32 % 32 % 32.66 % 0.57 %
ไตรมาสที่ 2 54 % 55 % 57.94 % 0.57 %
ไตรมาสที่ 3 77 % 84 % 81.30 % 0.57 %
ไตรมาสที่ 4 100 % 100 % 100.00 % 0.57 %

สรุปสถานะการจัดทำแผนปฏิบัติการรายหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุ ✗ : ยังไม่อนุมัติ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 28 ต.ค. 2564 : 09:57

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน จำนวน
โครงการ
จำนวน
เงินที่ได้รับ
จำนวน
เงินที่ใช้ไป
ร้อยละ
การใช้เงิน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 สถานะ
รวมทั้งหมด 502 239,176,540.00 1,363,020.54 0.57 - - -  
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 10 2,068,840.00 144,757.45 7.00 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 26 8,135,520.00 344,584.19 4.24 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 30 9,324,980.00 268,000.00 2.87 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 32 7,503,780.00 192,480.00 2.57 - - -  
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 6 7,920,990.00 166,558.00 2.10 - - -  
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 6 884,500.00 14,340.00 1.62 - - -  
สำนักโภชนาการ 15 10,797,310.00 136,000.00 1.26 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 21 6,858,800.00 47,320.90 0.69 - - -  
กองแผนงาน 8 3,709,300.00 20,980.00 0.57 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 34 13,665,400.00 28,000.00 0.20 - - -  
กองกฎหมาย 6 4,273,200.00 0.00 0.00 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 25 9,355,610.00 0.00 0.00 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 20 8,623,630.00 0.00 0.00 - - -  
สำนักงานเลขานุการกรม 5 3,104,200.00 0.00 0.00 - - -  
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 10 10,915,963.00 0.00 0.00 - - -  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 4 983,300.00 0.00 0.00 - - -  
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 4 5,775,777.00 0.00 0.00 - - -  
กองการเจ้าหน้าที่ 7 5,564,900.00 0.00 0.00 - - -  
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 6 3,009,204.00 0.00 0.00 - - -  
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 7 3,003,000.00 0.00 0.00 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 15 9,400,880.00 0.00 0.00 - - -  
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 12 5,964,028.00 0.00 0.00 - - -  
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 7 4,470,740.00 0.00 0.00 - - -  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 16 17,355,397.00 0.00 0.00 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 22 8,141,240.00 0.00 0.00 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 28 9,857,250.00 0.00 0.00 - - -  
สำนักทันตสาธารณสุข 17 13,931,986.00 0.00 0.00 - - -  
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 3 3,233,600.00 0.00 0.00 - - -  
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8 3,678,800.00 0.00 0.00 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 24 10,790,930.00 0.00 0.00 - - -  
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 17 6,331,880.00 0.00 0.00 - - -  
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 9 1,995,200.00 0.00 0.00 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 23 9,251,380.00 0.00 0.00 - - -  
กองคลัง 8 2,194,500.00 0.00 0.00 - - -  
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 5 6,054,025.00 0.00 0.00 - - -  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 6 1,046,500.00 0.00 0.00 - - -  

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน จำนวน
โครงการ
จำนวน
เงินที่ได้รับ
จำนวน
เงินที่ใช้ไป
ร้อยละ
การใช้เงิน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 สถานะ
รวมทั้งหมด 502 239,176,540.00 1,363,020.54 0.57 - - -  
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 10 2,068,840.00 144,757.45 7.00 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 26 8,135,520.00 344,584.19 4.24 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 30 9,324,980.00 268,000.00 2.87 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 32 7,503,780.00 192,480.00 2.57 - - -  
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 6 7,920,990.00 166,558.00 2.10 - - -  
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 6 884,500.00 14,340.00 1.62 - - -  
สำนักโภชนาการ 15 10,797,310.00 136,000.00 1.26 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 21 6,858,800.00 47,320.90 0.69 - - -  
กองแผนงาน 8 3,709,300.00 20,980.00 0.57 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 34 13,665,400.00 28,000.00 0.20 - - -  
กองกฎหมาย 6 4,273,200.00 0.00 0.00 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 25 9,355,610.00 0.00 0.00 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 20 8,623,630.00 0.00 0.00 - - -  
สำนักงานเลขานุการกรม 5 3,104,200.00 0.00 0.00 - - -  
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 10 10,915,963.00 0.00 0.00 - - -  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 4 983,300.00 0.00 0.00 - - -  
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 4 5,775,777.00 0.00 0.00 - - -  
กองการเจ้าหน้าที่ 7 5,564,900.00 0.00 0.00 - - -  
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 6 3,009,204.00 0.00 0.00 - - -  
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 7 3,003,000.00 0.00 0.00 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 15 9,400,880.00 0.00 0.00 - - -  
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 12 5,964,028.00 0.00 0.00 - - -  
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 7 4,470,740.00 0.00 0.00 - - -  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 16 17,355,397.00 0.00 0.00 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 22 8,141,240.00 0.00 0.00 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 28 9,857,250.00 0.00 0.00 - - -  
สำนักทันตสาธารณสุข 17 13,931,986.00 0.00 0.00 - - -  
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 3 3,233,600.00 0.00 0.00 - - -  
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8 3,678,800.00 0.00 0.00 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 24 10,790,930.00 0.00 0.00 - - -  
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 17 6,331,880.00 0.00 0.00 - - -  
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 9 1,995,200.00 0.00 0.00 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 23 9,251,380.00 0.00 0.00 - - -  
กองคลัง 8 2,194,500.00 0.00 0.00 - - -  
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 5 6,054,025.00 0.00 0.00 - - -  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 6 1,046,500.00 0.00 0.00 - - -  
[10.100.1.52]