ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเทียบเป้าหมาย


2561|
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมติ ครม.
ไตรมาส เป้าหมาย ผลการเบิกจ่าย
มติ ครม. มติ กรม DOC
ไตรมาสที่ 1 30.29 % 33 % 26.21 % 24.07 %
ไตรมาสที่ 2 52.29 % 58 % 59.01 % 55.53 %
ไตรมาสที่ 3 74.29 % 83 % 85.50 % 77.10 %
ไตรมาสที่ 4 96 % 99 % 100.00 % 78.24 %

สรุปสถานะการจัดทำแผนปฏิบัติการรายหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 ก.ค. 2561 : 18:38

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน จำนวน
โครงการ
จำนวนกิจกรรม % ความก้าวหน้า
ในการดำเนินงาน
จำนวน
เงินที่ได้รับ
จำนวน
เงินที่ใช้ไป
ร้อยละ
การใช้เงิน
ทั้งหมด ดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 สถานะ
รวมทั้งหมด 708 2,905 1,844 63.48 % 493,074,440.70 385,801,117.72 24.07 55.53 77.10 78.24  
กองคลัง 6 6 1 16.67 % 3,114,476.00 3,369,700.41 38.26 56.58 108.19 108.19  
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 34 120 58 48.33 % 19,144,548.00 16,933,046.63 21.33 66.30 88.45 88.45  
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 8 15 14 93.33 % 3,443,233.00 3,011,852.02 29.12 57.38 86.46 87.47  
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 25 164 117 71.34 % 19,137,205.00 16,538,191.79 37.49 69.13 84.92 86.42  
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 10 61 47 77.05 % 9,696,000.00 8,268,317.08 16.38 55.01 85.28 85.28  
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 65 131 105 80.15 % 20,556,677.00 17,527,000.46 26.03 49.03 77.98 85.26  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 35 147 97 65.99 % 23,348,360.00 19,667,571.25 28.49 57.49 82.27 84.24  
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 12 41 34 82.93 % 15,162,380.00 12,734,845.00 14.87 54.95 82.32 83.99  
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 14 77 61 79.22 % 4,100,478.00 3,443,109.13 27.15 50.75 79.06 83.97  
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 36 88 31 35.23 % 16,276,241.00 13,608,631.55 23.97 58.58 81.32 83.61  
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 6 38 29 76.32 % 5,062,633.00 4,206,660.00 33.38 82.87 83.09 83.09  
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 30 76 55 72.37 % 17,928,040.00 14,770,424.80 31.60 55.63 82.39 82.39  
กองแผนงาน 15 54 25 46.30 % 4,446,668.00 3,655,491.90 27.11 61.57 82.21 82.21  
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 43 151 88 58.28 % 27,168,527.00 22,226,457.43 26.89 58.47 80.23 81.81  
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 28 105 47 44.76 % 10,782,335.00 8,733,041.78 37.40 58.95 80.99 80.99  
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 7 115 71 61.74 % 13,902,330.00 11,242,083.03 28.40 55.91 80.72 80.86  
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 41 134 47 35.07 % 24,431,366.00 19,627,502.93 32.17 67.69 79.92 80.34  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 39 144 126 87.50 % 65,220,566.70 51,791,922.70 13.24 43.54 79.20 79.41  
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 7 7 7 100.00 % 3,912,880.00 3,096,651.80 20.29 61.02 79.14 79.14  
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรมอนามัย 2 15 14 93.33 % 2,122,200.00 1,678,590.59 13.21 42.89 75.58 79.10  
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 7 22 18 81.82 % 1,601,300.00 1,262,785.35 43.49 46.28 78.86 78.86  
สำนักโภชนาการ 15 105 70 66.67 % 20,043,221.00 15,712,533.85 28.01 56.98 78.39 78.39  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 4 18 14 77.78 % 1,821,600.00 1,421,760.92 32.91 60.58 78.05 78.05  
สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน 4 23 20 86.96 % 1,620,380.00 1,264,445.70 13.71 54.14 78.03 78.03  
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 38 202 147 72.77 % 14,327,380.00 11,176,971.79 25.34 48.17 72.90 78.01  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 6 48 29 60.42 % 1,720,000.00 1,328,803.89 26.39 68.24 77.26 77.26  
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 47 145 85 58.62 % 19,926,781.00 15,306,880.53 31.21 59.60 73.32 76.82  
สำนักทันตสาธารณสุข 13 86 56 65.12 % 26,539,400.00 20,171,376.47 21.60 51.86 76.01 76.01  
ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม 11 30 25 83.33 % 5,775,000.00 4,277,237.98 26.36 51.79 69.04 74.06  
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 23 95 46 48.42 % 16,633,460.00 11,917,284.40 17.55 62.16 71.65 71.65  
กองการเจ้าหน้าที่ 6 20 11 55.00 % 11,150,800.00 7,727,485.77 36.48 69.30 69.30 69.30  
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 22 109 68 62.39 % 17,881,540.00 11,691,306.12 14.18 53.22 65.38 65.38  
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 8 26 21 80.77 % 8,450,000.00 5,448,894.83 15.04 37.06 64.48 64.48  
สำนักงานเลขานุการกรม 11 28 21 75.00 % 4,070,500.00 2,527,276.46 17.86 53.72 62.09 62.09  
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 14 113 57 50.44 % 6,472,335.00 3,829,963.68 15.97 52.10 59.17 59.17  
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 5 52 23 44.23 % 5,252,600.00 3,098,364.00 21.34 58.74 58.99 58.99  
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 9 59 35 59.32 % 5,134,000.00 2,929,363.29 13.60 49.22 57.06 57.06  
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 2 35 24 68.57 % 15,697,000.00 8,577,290.41 24.90 47.70 54.38 54.64