ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเทียบเป้าหมาย

ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมติ ครม.
ไตรมาส เป้าหมาย ผลการเบิกจ่าย
มติ ครม. มติ กรม DOC
ไตรมาสที่ 1 30.29 % 33 % 35.75 % 28.28 %
ไตรมาสที่ 2 52.29 % 58 % 66.31 % 15.25 %
ไตรมาสที่ 3 74.29 % 83 % 85.71 % 11.80 %
ไตรมาสที่ 4 96 % 99 % 100.00 % 10.11 %

สรุปสถานะการจัดทำแผนปฏิบัติการรายหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปสถานะการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561