ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเทียบเป้าหมาย


2561|
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมติ ครม.
ไตรมาส เป้าหมาย ผลการเบิกจ่าย
มติ ครม. มติ กรม DOC
ไตรมาสที่ 1 30.29 % 33 % 34.82 % 26.23 %
ไตรมาสที่ 2 52.29 % 58 % 67.29 % 36.41 %
ไตรมาสที่ 3 74.29 % 83 % 86.44 % 0.00 %
ไตรมาสที่ 4 96 % 99 % 100.00 % 0.00 %

สรุปสถานะการจัดทำแผนปฏิบัติการรายหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปสถานะการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561