รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 1.5 : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

Showing 1-3 of 3 items.
#ชือไฟล์ไฟล์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้วันเวลาบันทึกข้อมูล 
   
1รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง2020-05-08 14:02:56
2รายงานผลการวิเคราะห์ตนเอง มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ : ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม2020-02-09 19:26:14
3แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี งบประมาณ 25632020-02-09 19:27:37
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ