รายงานผลการวิเคราะห์ตนเอง มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ : ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ชื่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
ชือไฟล์รายงานผลการวิเคราะห์ตนเอง มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ : ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไฟล์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้
วันเวลาบันทึกข้อมูล2020-02-09 19:26:14
หน่วยงานสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ผู้บันทึกข้อมูลน.ส.ไพลิน วิญญกูล
วันเวลาบันทึกข้อมูล2020-02-09 19:26:14

ยกเลิก/กลับ กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ