แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี งบประมาณ 2563

ชื่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
ชือไฟล์แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี งบประมาณ 2563
ไฟล์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้
วันเวลาบันทึกข้อมูล2020-02-09 19:27:37
หน่วยงานสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ผู้บันทึกข้อมูลน.ส.ไพลิน วิญญกูล
วันเวลาบันทึกข้อมูล2020-02-09 19:27:37

ยกเลิก/กลับ กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ