รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง

ชื่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
ชือไฟล์รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง
ไฟล์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้
วันเวลาบันทึกข้อมูล2020-05-08 14:02:56
หน่วยงานสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ผู้บันทึกข้อมูลน.ส.ไพลิน วิญญกูล
วันเวลาบันทึกข้อมูล2020-05-08 14:02:56

ยกเลิก/กลับ กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ