รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์โควิด-19 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ชื่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19
ชือไฟล์รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์โควิด-19 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ไฟล์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้
วันเวลาบันทึกข้อมูล2020-07-23 17:40:56
หน่วยงานสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ผู้บันทึกข้อมูลนางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ
วันเวลาบันทึกข้อมูล2020-07-23 17:40:56

ยกเลิก/กลับ กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ