รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 2.4 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/ PMQA 4.0

Showing 1-1 of 1 item.
#ชือไฟล์ไฟล์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้วันเวลาบันทึกข้อมูล 
   
1รายงานการวิเคราะห์สถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข2019-12-25 15:16:04
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ