รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 1.25 : ระดับความสำเร็จของหน่วยงาน มีจำนวนงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรมที่ดำเนินการได้อย่างน้อย 1 เรื่อง และถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างน้อย 1 เรื่อง

Showing 1-2 of 2 items.
#ชือไฟล์ไฟล์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้วันเวลาบันทึกข้อมูล 
   
1ตัวชี้วัดที่ 1.25 การดำเนินการ_สพด2020-09-09 16:41:15
2ตัวชี้วัดที่ 1.25 ถูกนำไปใช้ประโยชน์_สพด2020-09-09 16:42:03
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ