รูปแบบการจัดกิจกรรมการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย

รายการความรู้ที่นำมาใช้

ชื่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องจำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวออกกำลังกาย)
ชื่อความรู้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
ที่อยู่อินเตอร์เน็ต: URL จัดเก็บข้อมูลhttp://dopah.anamai.moph.go.th/?p=3252
ผู้แต่ง/ ผู้ผลิตกองกิจกรรมทางกาย กรมอนามัย
ชื่อเรื่อง/ บทความรูปแบบการจัดกิจกรรมการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
ชื่อหนังสือ/ นิตยสาร/ วารสาร ...คู่มือเล่นเปลี่ยนโลก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
เลขหน้า12-54
ปีที่พิมพ์/ ปีที่ผลิต/ 2563
วันที่ค้นหา (กรณีข้อมูล Online)2020-02-12
หน่วยงานสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ผู้บันทึกข้อมูล
วันเวลาบันทึกข้อมูล2020-03-09 09:28:46

ยกเลิก/กลับ กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ