การเล่นของเด็ก

รายการความรู้ที่นำมาใช้

ชื่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องจำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวออกกำลังกาย)
ชื่อความรู้การเล่นของเด็ก
ที่อยู่อินเตอร์เน็ต: URL จัดเก็บข้อมูลhttps://www.scbfoundation.com/media_knowledge/document/292/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%8C-18402
ผู้แต่ง/ ผู้ผลิตศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
ชื่อเรื่อง/ บทความ พลังแห่งวัยเยาว์
ชื่อหนังสือ/ นิตยสาร/ วารสาร ...พลังแห่งวัยเยาว์
เลขหน้า24-238
ปีที่พิมพ์/ ปีที่ผลิต/ 2561
วันที่ค้นหา (กรณีข้อมูล Online)2020-03-03
หน่วยงานสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ผู้บันทึกข้อมูล
วันเวลาบันทึกข้อมูล2020-04-07 15:54:05

ยกเลิก/กลับ กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ