การพัฒนาการเล่น

รายการความรู้ที่นำมาใช้

ชื่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องจำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวออกกำลังกาย)
ชื่อความรู้การพัฒนาการเล่น
ที่อยู่อินเตอร์เน็ต: URL จัดเก็บข้อมูลhttps://kukr.lib.ku.ac.th/journal/index.php?/KERJ/search_detail/result/371759
ผู้แต่ง/ ผู้ผลิตปิยนันท์ พูลโสภา
ชื่อเรื่อง/ บทความการพัฒนาการเล่น เพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
ชื่อหนังสือ/ นิตยสาร/ วารสาร ...วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1
เลขหน้า1-8
ปีที่พิมพ์/ ปีที่ผลิต/ 2560
วันที่ค้นหา (กรณีข้อมูล Online)2020-03-04
หน่วยงานสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ผู้บันทึกข้อมูล
วันเวลาบันทึกข้อมูล2020-04-07 15:59:11

ยกเลิก/กลับ กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ