การเล่นของเด็ก

รายการความรู้ที่นำมาใช้

ชื่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องจำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวออกกำลังกาย)
ชื่อความรู้การเล่นของเด็ก
ที่อยู่อินเตอร์เน็ต: URL จัดเก็บข้อมูลhttps://thepotential.org/2019/06/28/power-of-youth-book/
ผู้แต่ง/ ผู้ผลิตณิชากร ศรีเพชรดี/28-6-2562
ชื่อเรื่อง/ บทความพลังแห่งวัยเยาว์ : ขอผู้ใหญ่ ‘อย่าเข้าไปยุ่ง’ เด็กเล็กควรเล่นอิสระมากกว่าฝึกฝน
ชื่อหนังสือ/ นิตยสาร/ วารสาร ...0
เลขหน้า0
ปีที่พิมพ์/ ปีที่ผลิต/ 2562
วันที่ค้นหา (กรณีข้อมูล Online)2020-03-30
หน่วยงานสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ผู้บันทึกข้อมูล
วันเวลาบันทึกข้อมูล2020-05-07 11:11:24

ยกเลิก/กลับ กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ