มาตรฐานการจัดการสถานบริการเด็กปฐมวัย

รายการความรู้ที่นำมาใช้

ชื่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องจำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวออกกำลังกาย)
ชื่อความรู้มาตรฐานการจัดการสถานบริการเด็กปฐมวัย
ที่อยู่อินเตอร์เน็ต: URL จัดเก็บข้อมูลhttps://www.yotathai.com/yotanews/child-development
ผู้แต่ง/ ผู้ผลิตคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ชื่อเรื่อง/ บทความคู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ชื่อหนังสือ/ นิตยสาร/ วารสาร ...มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ National Standard for Early Childhood Care, Development and Education Thailand
เลขหน้า130-262
ปีที่พิมพ์/ ปีที่ผลิต/ 2562
วันที่ค้นหา (กรณีข้อมูล Online)2019-11-14
หน่วยงานสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ผู้บันทึกข้อมูลนางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ
วันเวลาบันทึกข้อมูล2019-12-26 16:15:36

ยกเลิก/กลับ กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ