เล่นเพื่อชีวิตของเด็ก

รายการความรู้ที่นำมาใช้

ชื่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องจำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวออกกำลังกาย)
ชื่อความรู้เล่นเพื่อชีวิตของเด็ก
ที่อยู่อินเตอร์เน็ต: URL จัดเก็บข้อมูลhttp://resource.thaihealth.or.th/library/11106
ผู้แต่ง/ ผู้ผลิตมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
ชื่อเรื่อง/ บทความเล่นเพื่อชีวิตของเด็กภาค2
ชื่อหนังสือ/ นิตยสาร/ วารสาร ...เล่นเพื่อชีวิตของเด็กภาค2 คู๋มือแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กสำหรับเด็กทุกคน
เลขหน้า8-92
ปีที่พิมพ์/ ปีที่ผลิต/ 2550
วันที่ค้นหา (กรณีข้อมูล Online)2019-12-26
หน่วยงานสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ผู้บันทึกข้อมูล
วันเวลาบันทึกข้อมูล2020-01-03 11:30:43

ยกเลิก/กลับ กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ