การเล่นในเด็กปฐมววัย

รายการความรู้ที่นำมาใช้

ชื่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องจำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวออกกำลังกาย)
ชื่อความรู้การเล่นในเด็กปฐมววัย
ที่อยู่อินเตอร์เน็ต: URL จัดเก็บข้อมูลhttps://www.unicef.org/thailand/media/2016/file/Learning%20through%20play%20-%20Parents%204.0%20understand%20generation%20alpha.pdf
ผู้แต่ง/ ผู้ผลิตกรมอนามัย กองกิจกรรมทางกาย
ชื่อเรื่อง/ บทความเล่นให้ได้เรื่อง พ่อแม่ 4.0 รู้ทันเรื่องเล่นเจนอัลฟ่า
ชื่อหนังสือ/ นิตยสาร/ วารสาร ...เล่นให้ได้เรื่อง พ่อแม่ 4.0 รู้ทันเรื่องเล่นเจนอัลฟ่
เลขหน้า1-53
ปีที่พิมพ์/ ปีที่ผลิต/ 2561
วันที่ค้นหา (กรณีข้อมูล Online)2019-12-16
หน่วยงานสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ผู้บันทึกข้อมูล
วันเวลาบันทึกข้อมูล2020-01-03 12:38:11

ยกเลิก/กลับ กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ