การเล่นในเด็กปฐมวัย

รายการความรู้ที่นำมาใช้

ชื่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องจำนวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวออกกำลังกาย)
ชื่อความรู้การเล่นในเด็กปฐมวัย
ที่อยู่อินเตอร์เน็ต: URL จัดเก็บข้อมูลhttp://resource.thaihealth.or.th/library/hot/13620
ผู้แต่ง/ ผู้ผลิตมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
ชื่อเรื่อง/ บทความเล่นเพื่อสร้างโลกที่เป็นสุข แนวทางจัดสภาพแวดล้อมการเล่นสำหรับเด็ก
ชื่อหนังสือ/ นิตยสาร/ วารสาร ...เล่นเพื่อสร้างโลกที่เป็นสุข แนวทางจัดสภาพแวดล้อมการเล่นสำหรับเด็ก
เลขหน้า1-82
ปีที่พิมพ์/ ปีที่ผลิต/ 2552/2552
วันที่ค้นหา (กรณีข้อมูล Online)2019-12-05
หน่วยงานสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ผู้บันทึกข้อมูล
วันเวลาบันทึกข้อมูล2020-01-09 14:22:38

ยกเลิก/กลับ กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ