ความรู้ที่นำมาใช้

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 2.2 : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (ความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement))

Showing 1-2 of 2 items.
#ชื่อความรู้URL จัดเก็บข้อมูลผู้แต่ง/ ผู้ผลิตชื่อเรื่อง/ บทความวันเวลาบันทึกข้อมูล 
   
1ความหมายความสุขของคนทำงานและความหมายของความผูกพันในองค์กรhttp://nich.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=438นางสาวพิชชานันท์ ทองหล่อ นางสาวลัลณ์ลลิน จนุช ความสุขความผูกพันของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี 2560 2019-12-26 16:17:37
2แนวทางการดำเนินกำรสร้างบรรยากาศการทำงานความผาสุก และความพึงพอใจในกำรปฏิบัติงานและให้ เกิดความผูกพันต่อองค์กร http://thaincd.com/document/doc/HRNCDสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคการกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร2020-01-16 10:04:34
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ