ความรู้ที่นำมาใช้

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 1.23 : ร้อยละของตัวชี้วัดเฝ้าระวังฯ ได้รับการนำเข้าในระบบ DoH Dashboard

Showing 1-8 of 8 items.
#ชื่อความรู้URL จัดเก็บข้อมูลผู้แต่ง/ ผู้ผลิตชื่อเรื่อง/ บทความวันเวลาบันทึกข้อมูล 
   
1ข้อมูลและสถานการณ์พัฒนาการเด็กไทยปี2559-2561http://nich.anamai.moph.go.th/download/2562/HDC/analysis%20Early%20childhood28.2.2019.pdfสำนักส่งเสริมสุขภาพ และสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัยข้อมูลและสถานการณ์พัฒนาการเด็กไทยปี2559-25612020-02-06 13:00:18
2สถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพัฒนาการของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปีfile:///C:/Users/kanjana.kan/Downloads/112996-Article%20Text-289849-1-10-20180222%20(1).pdfหนึ่งฤทัย เกื้อเอียดและคณะสถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพัฒนาการของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปี2020-02-06 13:05:29
3ติดตามประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปี 2560https://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/403ระพีพรรณ คำหอมติดตามประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 25602020-02-06 13:20:11
4การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีไทย https://www.unicef.org/thailand/media/181/file/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%unicefการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีไทย2020-02-17 10:05:43
5ปัจจัยเสี่ยงของมารดาวัยรุ่นกับภาวะออกซิเจนในทารกแรกคลอดfile:///C:/Users/kanjana.kan/Downloads/341-293-1-PB.pdfปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ปัจจัยเสี่ยงของมารดาวัยรุ่นกับภาวะขาดออกซิเจน2020-02-18 09:56:24
6ลักษณะทางคลินิกที่เพิ่มความเสี่ยงต่อพัฒนาการล่าช้าในเด็กทารกที่ขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงระหว่างคลอดhttp://www.thaipediatrics.org/Media/media-20180620155841.pdfวณิชยา วันไชยธนวงศ์ลักษณะทางคลินิกที่เพิ่มความเสี่ยงต่อพัฒนาการล่าช้าในเด็กทารกที่ขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงระหว่างคลอด2020-02-18 10:23:59
7การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559 (รอบ 6 เดือนหลัง)http://nich.anamai.moph.go.th/download/2563/DSS/Report/report_11.pdfสำนักงานสถิติแห่งชาติการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-25592020-06-09 15:27:47
8ระบบการเฝ้าระวัง 5กลุ่มโรค 5 มิติ (รอบ6เดือนหลัง)http://nich.anamai.moph.go.th/download/2563/DSS/Report/report_10.pdfกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขระบบการเฝ้าระวัง 5กลุ่มโรค 5 มิติ2020-06-09 15:30:33
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ