รายการมาตรการที่กำหนด

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 1.5 : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

Showing 1-4 of 4 items.
#ชือมาตรการวันเวลาบันทึกข้อมูล 
  
1มาตรการส่งเสริมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย2020-01-10 09:42:36
22. พัฒนาระบบการติดตามและรายงานข้อมูล และช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการยกระบบคุณภาพการดำเนินงานเพื่อเป็นต้นแบบของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดอื่น2020-05-08 12:01:36
33. พัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีศักยภาพให้เป็นต้นแบบให้แก่เครือข่ายตามเขตบริการสุขภาพ 2020-05-08 14:21:57
44. จัดทำแนวคิดการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์2020-05-08 14:23:14
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ