รายการมาตรการที่กำหนด

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 2.4 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/ PMQA 4.0

Showing 1-3 of 3 items.
#ชือมาตรการวันเวลาบันทึกข้อมูล 
  
12. สื่อสาร ถ่ายทอดนโยบาย และกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ2020-01-03 18:53:05
23. พัฒนากระบวนการติดตามและประมวลผลข้อคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2020-01-03 18:53:28
34.พัฒนาช่องทางรวบรวมข้อมูล ความรู้ และนวัตกรรม2020-01-03 18:53:49
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ