รายการมาตรการที่กำหนด

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 2.5 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน

Showing 1-2 of 2 items.
#ชือมาตรการวันเวลาบันทึกข้อมูล 
  
12.1 เร่งรัดเบิกจ่ายงบสนับสนุนการบริหารจัดการ2020-01-10 14:41:03
22.2 กำกับติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ2020-01-10 14:41:40
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ