รายการมาตรการที่กำหนด

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 2.2 : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & Knowledge Management)

Showing 1-1 of 1 item.
#ชือมาตรการวันเวลาบันทึกข้อมูล 
  
1พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการผลิตผลงานวิชาการ2020-01-09 17:21:21
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ