รายการมาตรการที่กำหนด

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 1.28 : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19

Showing 1-1 of 1 item.
#ชือมาตรการวันเวลาบันทึกข้อมูล 
  
1มีการกำหนดมาตรการสำหรับผู้เกี่ยวข้องกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 3 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ครูผู้ดูแลเด็ก และเด็กปฐมวัย โดยแบ่งมาตรการเป็นมาตรการหลัก มาตรการเสริม และมาตรการเฉพาะ2020-07-23 17:42:28
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ