จัดทำแผนการขับเคลื่อน

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 1.5 : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

Showing 1-20 of 20 items.
#ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอนหน่วยนับเป้าหมายวันที่เริ่มต้น 
    
1ศึกษาเกณฑ์การประเมินต่างๆ ตามมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมฉบับ32019-12-16
2ประเมินตนเองตามเกณฑ์ Green & CLEAN Hospitalและ มาตรฐานชาติครั้ง12019-12-23
3วิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ ผลการดำเนินงานด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ฉบับ12019-12-23
4รายงานผลการวิเคราะห์และองค์ความรู้ที่จำเป็นที่ต้องให้ในการดำเนินงานฉบับ12020-01-06
5ประชุมหารือเพื่อจัดทาแผนพัฒนาตามเกณฑ์ Green & CLEAN Hospitalและ มาตรฐานชาติฯ ครั้ง22020-01-08
6ประกาศนโยบายการดำเนินงาน/แผนการดำเนินงาน ให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง 2 แห่ง ครั้ง/แห่ง22020-01-24
7ทบทวนมาตรการครั้ง12020-03-02
8นิเทศติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมเสริมพลัง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ 4 แห่ง ครั้ง/แห่ง42020-02-03
9รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเรื่อง/ครั้ง12020-03-02
10ทบทวนเกณฑ์การประเมินต่างๆ ตามมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และองค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเรื่อง12020-04-13
11รายงานผลการวิเคราะห์ตนเองและองค์ความรู้ที่จำเป็นที่ต้องใช้และแผนการดำเนินงานในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนหลัง เรื่อง12020-04-13
12ประชุมติดตามการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตาม มาตรฐานชาติฯ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตตรวจราชการที่ 1-6 ครั้ง52020-05-08
13ดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนได้อย่างน้อยร้อยละ 25 (ปรับปรุงข้อบ่งชี้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์หรือได้คะแนนน้อย)เรื่อง22020-05-08
14 ขับเคลื่อนได้อย่างน้อย ร้อยละ 50 (ปรับปรุงข้อบ่งชี้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์หรือได้คะแนนน้อย)เรื่อง22020-06-01
15ประชุมติดตามการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตาม มาตรฐานชาติฯ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตตรวจราชการที่ 7-12 ครั้ง62020-06-01
16รายงานผลการดำเนินงาน ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตตรวจราชการที่ 1-12 เรื่อง12020-07-01
17ดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนได้อย่างน้อย ร้อยละ 75 (ปรับปรุงข้อบ่งชี้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์หรือได้คะแนนน้อย)เรื่อง22020-07-01
18ทบทวนมาตรการครั้ง12020-08-01
19รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับ12020-08-01
20ดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนได้อย่างน้อย ร้อยละ 100 (ปรับปรุงข้อบ่งชี้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์หรือได้คะแนนน้อย)เรื่อง12020-08-01
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ