จัดทำแผนการขับเคลื่อน

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 2.2 : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี (Happy Body)

Showing 1-6 of 6 items.
#ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอนหน่วยนับเป้าหมายวันที่เริ่มต้น 
    
1กิจกรรมออกกำลังกายวันพุธครั้ง52019-12-04
2กิจกรรมเมนูสุขภาพครั้ง52019-12-02
3เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายก้าวท้าใจseason 2ร้อยละ852020-06-01
4เข้าร่วมตอบแบบสำรวจสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรกรมอนามัยร้อยละ1002020-05-01
5กิจกรรมนับก้าวร้อยละ902019-12-02
6ติดตามค่าBMIของบุคลากรครั้ง52020-05-01
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ