จัดทำแผนการขับเคลื่อน

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 1.28 : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19

Showing 1-4 of 4 items.
#ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอนหน่วยนับเป้าหมายวันที่เริ่มต้น 
    
11.ประชาสัมพันธ์ให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเข้าประเมินตนเองก่อนเปิดให้บริการ ในแพทฟอร์มTHAISTOPCOVID และใช้คู่มือแนวทางช่องทาง22020-07-01
2สรุปผลการประเมินตนเองก่อนเปิดให้บริการ ในแพทฟอร์มTHAISTOPCOVIDชุด12020-08-03
33.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเปิดให้บริการแบบ Bubble Model ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยครั้ง12020-08-03
4สรุปรูปแบบการให้บริการ แบบ Bubble Model ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย2แห่งครั้ง12020-09-01
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ