ผลการดำเนินการขับเคลื่อน

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 2.1 : ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

Showing 1-6 of 6 items.
#ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอนหน่วยนับเป้าหมายวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดรายงานผล
    
1ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบภายในครั้ง22020-06-012020-09-30
2ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย ครั้ง12020-07-012020-07-31
3แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคลังพัสดุของสถาบันฯชุด12020-01-312020-02-28
4คณะกรรมการฯดำเนินการตรวจสอบคลังพัสดุจัดทำรายงานเสนอครั้ง22020-06-012020-09-30
5ประชาสัมพันธ์สื่อสารการดำเนินงานการควบคุมภายในครั้ง32020-05-012020-07-31
6พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงครั้ง12020-06-012020-06-30
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ