ผลการดำเนินการขับเคลื่อน

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 2.3 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

Showing 1-6 of 6 items.
#ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอนหน่วยนับเป้าหมายวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดรายงานผล
    
11.1 ประชุมพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการเบิกจ่ายงบประมาณร่วมกับกองคลังกรมอนามัยครั้ง12020-03-022020-03-31
2ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกเดือนครั้ง82020-01-092020-08-31
33.2จัดทำแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ให้ตรงตามระเบียบฯระบบงาน12020-06-012020-06-30
4คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณชุด12019-11-012019-11-29
51/2.2/2.3สรุปสถานการณ์เบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการเป็นรายเดือน และการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมที่ไม่สามารถทำตามแผนที่กำหนดไว้ได้ ครั้ง52020-05-012020-09-30
6รายงาน บรจ.ประจำเดือนครั้ง52020-06-152020-09-30
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ