ผลการดำเนินการขับเคลื่อน

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 2.4 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/ PMQA 4.0

Showing 1-9 of 9 items.
#ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอนหน่วยนับเป้าหมายวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดรายงานผล
    
11.1 ประชุมประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเองของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติครั้ง12019-12-272019-12-30
21.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติก้าวสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง(องค์กรคุณภาพ คู่คุณธรรม) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ๒๕๕๘/PMQA ๔.๐)ชุด12020-01-022020-01-31
32.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยกระดับองค์กรสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูงครั้ง12020-04-012020-04-30
42.2 ประชุมสื่อสาร ถ่ายทอดนโยบาย และติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ในวาระการประชุมประจำเดือนครั้ง92020-01-022020-09-30
52.2 จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน (Flow chart) ระบบงาน12020-03-022020-03-31
63.1 ประชุมวางกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครั้ง12020-02-032020-02-28
74.1 จัดทำช่องทางจัดเก็บความรู้ และนวัตกรรมของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติเรื่อง12020-01-022020-01-31
84.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ นวตกรรมภายในองค์กรครั้ง12020-05-012020-05-29
95.1 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างแรงจูงในในการปฏิบัติงานครั้ง12020-08-032020-08-31
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ