ผลการดำเนินการขับเคลื่อน

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 2.5 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน

Showing 1-6 of 6 items.
#ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอนหน่วยนับเป้าหมายวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดรายงานผล
    
11. จัดทำผังกระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนงาน ปี 2563 (Flow chart)เรื่อง12020-01-032020-01-31
22.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อวางระบบการบริหารจัดการแผนงานงบประมาณ ครั้ง12020-03-022020-03-31
32.2 ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกเดือนครั้ง82020-01-032020-09-30
43.1 จัดทำแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ให้ตรงตามระเบียบฯเรื่อง12020-06-012020-06-30
51. จัดทำ Time Line กิจกรรมต่าง ๆ ให้ละเอียด (ระบุวันเริ่มต้นถึงสิ้นสุดกิจกรรม) เรื่อง12020-05-082020-05-31
62. รายงานติดตามการดำเนินงานตาม Time Line ที่กำหนดครั้ง52020-05-012020-09-30
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ