ผลการดำเนินการขับเคลื่อน

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 2.2 : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & Knowledge Management)

Showing 1-5 of 5 items.
#ชื่อกิจกรรม/ ขั้นตอนหน่วยนับเป้าหมายวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดรายงานผล
    
11.1 คณะกรรมการ กพว. ให้การสนับสนุนและประชุมติดตามการขับเคลื่อนผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ครั้ง42020-02-032020-08-31
21.2 สร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาผลงานประจำสู่งานวิจัย แห่ง32020-03-132020-03-31
32.1 กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ครั้ง62019-11-012020-02-28
43.1 รวบรวมองค์ความรู้ ของทุกกลุ่มฝ่ายเผยแพร่ กลุ่ม42020-02-012020-02-29
5เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆเรื่อง22020-04-012020-09-30
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ