รายการประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 1.5 : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

Showing 1-2 of 2 items.
#ชื่อประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการวันเวลาบันทึกข้อมูล 
  
1จัดทำแนวคิดการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์2020-05-08 12:05:49
2มาตรการการขับเคลื่อนตามเกณฑ์มาตรฐาน Green & Clean Hospital ปี 25622020-01-10 09:44:37
กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ