รายการประเด็นความรู้ที่ใช้

จัดทำแนวคิดการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์

ปีงบประมาณ : 2563

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง : 1.5 : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

ชื่อประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการจัดทำแนวคิดการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์
เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้
กลุ่มเป้าหมาย
  • ไม่ระบุ
หน่วยงานสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ผู้บันทึกข้อมูลน.ส.ไพลิน วิญญกูล
วันเวลาบันทึกข้อมูล2020-05-08 12:05:49

ยกเลิก/กลับ กลับ << รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ